• Zápis študentov EXTERNÉHO ŠTÚDIA

      • Z á p i s do I. ročníka externého štúdia popri zamestnaní sa bude konať dňa 23.9.2020 o 17:00 hod. pre odbor Puškár, Obrábač kovov a Zlatník a klenotník v zasadačke na 1 poschodí na SOŠ technickej Vranovská 4, 851 02 Bratislava

      • 2020/2021

      • Vážení rodičia, milí žiaci!

       Otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční

       2. septembra 2020. Krátke zahájenie bude pred budovou školy o 9.00 hod. Po ňom sa žiaci rozídu do tried a ďalšie informácie o chode školy a spôsobe výučby počas pandémie dostanú od svojich triednych učiteľov.

       Nezabudnite si priniesť vypísaný „zdravotný dotazník a vyhlásenie...“.

       Tlačivo je dostupné na:

       https://ucimenadialku.sk/user/pages/02.usmernenia/01.otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/stredne-skoly/Priloha-4-Dotaznik-a-vyhlasenie-zakonneho-zastupcu-alebo-plnoleteho-ziaka.pdf

       Prosíme o dodržiavanie všetkých opatrení súvisiacich s epidemiologickou situáciou. Vstup do areálu a budov školy bude umožnený len zamestnancom a žiakom školy.

       Rúška sú v interiéri povinné!

       Prosím rodičov/plnoletých žiakov, ktorí sa vracajú tento týždeň zo zahraničia, aby zvážili svoju účasť v škole v prvý týždeň a informovali o tom svojich triednych učiteľov.

       Ďalšie informácie o opatreniach súvisiacich so šírením nového koronavírusu sú dostupné na webovom sídle školy.

       Tešíme sa na Vás!

      • Kurz na získanie nižšieho stredného vzdelania

      • SOŠ technická organizuje od 17.augusta 2020 kurz na získanie nižšieho stredného vzdelania. Kurzu sa môže zúčastniť žiak/čka, ktorý skončil/a štúdium na ZŠ najmenej v 7. ročníku. Žiadosť podáva zákonný zástupca žiaka/čky alebo plnoletý žiak/čka riaditeľovi SOŠ technickej, najneskôr do 1. augusta daného školského roka. Súčasťou žiadosti je aj kópia posledného koncoročného vysvedčenia, na ktorom žiak/čka prospel/a.

       Právnym východiskom pre kurz na získanie nižšieho stredného vzdelania (ISCED 2) je § 42 ods. 4 zákona č. 245/5008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: „pre fyzické osoby, ktoré nezískali nižšie stredné vzdelanie podľa §16 ods. 3 písmeno b, môže ZŠ na získanie tohto stupňa vzdelania organizovať vzdelávanie, ktoré sa končí komisionálnou skúškou zo všetkých vyučovacích predmetov okrem predmetov s výchovným zameraním.“

       Prihláška TU ↓

      • Slávnostné odovzdávanie vysvedčení a výučných listov 2020

      • Študenti končiacoch ročníkov sa dňa 25.6.2020 rozlúčili so školou, profesorským zborom, majstrami odborného výcviku, mladšími spolužiakmi a celou školou.Príhovory, odovzdávanie kvetín, lesk sĺz v očiach a spomienky učiteľov či študentov, v takom duchu sa niesla táto milá udalosť. 

       Študentom želáme, aby zúročili všetky získané vedomosti a mali šťastné ďalšie kroky v svojom živote.

      • II. KOLO prijímacie skúšky

      • prihlášky do 12. júna 2020

       Podľa § 66 ods. 7 zákona č . 245 /2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasujeme druhé kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do l. ročníka štvorročného, trojročného a dvojročného denného štúdia. Pre 2. kolo prijímacích skúšok platia kritéria určené pre 1. kolo prijimacích skúšok. 

      • Usmernenie

      • Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do odvolania.

      • Oznámenie

      • Na základe žiadosti Bratislavského samosprávneho kraja sa internáty Strednej odbornej školy technickej na Vranovskej 2 aj Vranovskej 4 pripravujú na prípadné umiestnenie ľudí, ktorí sa budú musieť podrobiť 14 dňovej povinnej karanténe za základe záverov Ústredného krízového štábu.Na základe nariadenia Hlavného hygienika, ako aj RÚVZ v Bratislave vzhľadom na epidemiologickú situáciu na Slovensku nie je možný vstup do internátov ani do škôl. Z tohto dôvodu dnes začali vychovávatelia, ktorí deti osobne poznajú, spolu s upratovačkami baliť všetky osobné veci ubytovaných žiakov do samostatných krabíc a vriec, ktoré budú bezpečne uložené v uzamykateľných miestnostiach.V prípade, že si chcú rodičia vyzdvihnúť veci svojich detí, bude im to umožnené pre internát V2 ešte v stredu prípadne vo štvrtok (18. alebo 19.3.2020), pre internát V4 vo štvrtok prípadne v piatok (19. alebo 20.3.2020) v čase od 8:00 do 14:00 hodiny na základe žiadosti rodičov (SMS-kou alebo mailom) s uvedením mena dieťaťa, čísla izby, a približného času prevzatia vecí. Rodičia ani deti nebudú vpustení do budovy.Veci bude možné prevziať pri vstupných dverách do internátu s dodržaním bezpečnostných hygienických opatrení (rúško a rukavice). V tomto čase je dôležité vyhýbať sa koncentrovanému zhromažďovaniu a pristupovať k vchodovým dverám po jednom. Vzhľadom na to, že mnohé veci nemohli byť presne identifikované, komu patria, sú niektoré veci uložené ako spoločné pre izbu, prípadne ako spoločné pre bunku (veci z kúpeľne a chodbičky). Veci sú uložené bezpečne a pokiaľ neexistuje vážny dôvod na potrebu mať tieto veci doma, bolo by vhodné ich nechať v bezpečne uzamknutých miestnostiach s ohľadom na zdravie a bezpečnosť vychovávateľov a iných zamestnancov školy, a nevystavovať ich mnohými návštevami riziku nakazenia.

       Ďakujeme za vašu dôveru a žiadame Vás o zodpovedný prístup v tejto zložitej situácii.

       Mgr. Petra Pavelkováštatutárna zástupkyňa

       Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, 851 02 Bratislava

       0904 856 571 zastupca.skola.sosvranovska@gmail.com

       www.sosvranovska.edupage.org

      • VESELÚ VEĽKÚ NOC

      • Pučiace stromy, rozkvitnuté lúky a vtáčí štebot nám potichu šepkajú, že prichádzajú sviatky Veľkej noci. I preto vám želáme, aby tieto dni naplnili vaše srdcia pokojom a rodinnou pohodou. Želáme šťastnú Veľkú noc 🐣

      • UPOZORNENIE

      • Vážení rodičia,

       dovoľujeme si Vám poskytnúť nasledovné informácie súvisiace s aktuálnou epidemiologickou situáciou spolu s odporúčaniami hlavného hygienika SR - (www.ruvzba.sk).V nadväznosti na vývoj situácie a na uplynulé jarné prázdniny v bratislavskom kraji nechávame na zváženie rodičom žiakov, ktorí navštívili rizikové oblasti s výskytom epidémie vírusu COVID-19, či ich ponechajú najbližšie dva týždne v domácom prostredí. V tomto prípade oznámia svoje rozhodnutie obvyklým spôsobom škole.Súčasne žiadame všetkých rodičov našich žiakov o zvýšenú pozornosť ohľadom zdravotnému stavu svojich detí a aby v prípade prvých príznakov chrípkového ochorenia nechali žiakov v domácom prostredí a zabránili tak šíreniu ochorení a vylúčili sa aj všetky možné riziká.

       Hlavný hygienik SR odporúča dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia:• často si umývajte ruky mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd, môžete použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu• očí, nosa a úst sa nedotýkajte neumytými rukami• zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša• vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky• ak ste chorý, liečte sa doma• zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami• 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej novým koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť)• v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné vyhľadať lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze

       Ak všeobecný lekár vysloví podozrenie z ochorenia spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV (zodpovedne posúdi klinické a epidemiologické kritériá s dôrazom na cestovateľskú anamnézu), pacient bude riešený na príslušnom infektologickom pracovisku, ktoré určí ďalší postup liečby.

       Odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava zriadili k otázkam verejnosti týkajúcim sa nového koronavírusu Call centrum s nepretržitou prevádzkou, odborníkov je možné kontaktovať mailom na novykoronavirus@uvzsr.sk, ako aj na telefónnych číslach 0917 222 682 a 0918 659 580.

       Informácie budeme aktualizovať podľa nových zistení.

KONTAKTY       Stredná odborná škola technická 

INTERNÁT 
pri SOŠ technickej 

 TAJOMNÍČKA ŠKOLY 
sekretariát riaditeľky 

Mgr. Katarína Pecárová 

02/63812335 
0907 805 860 

skola@sosvranovska.sk 

SPOJOVATEĽ 
 
vrátnica Vranovská 4 
02/63812377 

vrátnica Vranovská 2 
02/63838487 

RIADITEĽKA ŠKOLY 

 Mgr. Petra Pavelková  

02/63812377 kl.35 
02/63812335  

riaditel@sosvranovska.sk 

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
pre školský internát 

Mgr. Mária Marková 

02/63838487 , kl.31 

internat@sosvranovska.sk 

 

 

VEDÚCA EKONOMICKÉHO
A TECHN. ODDELENIA 

 Mgr. Rita Dostálová 

02/63812377 kl.27 

ekonom@sosvranovska.sk 

 

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
 pre teoretické vyučovanie 

Ing. Michaela Krajčiová 

02/63812377 kl. 22 
0911 192 498 

teoria@sosvranovska.sk 

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
pre odborné vzdelávanie 

Ing. Jana Maštrlová 

02/63822206 
0905 630 957 

profesie@sosvranovska.sk 

 

HL. VYCHOVÁVATEĽKA 
Jaroslava Kecerová   

02 / 63812377   kl. 37    

veduci.vychovavatel
@sosvranovska.sk
    

 

 HOSPODÁRKA 

Bc. Lenka Vargová 

02/63812377 kl. 26 
0905 732 817 

      hospodar@sosvranovska.sk     

 

REFERENT
TECHNICKÉHO ODDELENIA 

Pavol Uličný 

02/63812377 kl. 24 

     technicke@sosvranovska.sk   

VYCHOVÁVATELIA V4
zborovňa 

 02/63812377 kl.38   
Mobil: 0907 724 798  

     zborovnaV4@sosvranovska.sk       

 VYCHOVÁVATELIA V2 

zborovňa 

02 / 63838487 kl. 27 
Mobil: 0910 513 089 

     zborovnaV2@sosvranovska.sk