Navigácia

4-ročné odbory

Maturitné odbory

mechanik_nastavovac.wmv

 

Škola (názov, adresa)

 

Stredná odborná škola technická,

Vranovská 4, 851 02 Bratislava

Názov ŠkVP

STROJÁRSTVO - TRIESKOVÉ OBRÁBANIE

Kód a názov  ŠVP

24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba

Kód a názov študijného odboru

2411 K mechanik nastavovač

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

Druh školy

štátna

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

4.

Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety

19

17

14

14

64

slovenský jazyk a literatúra a)

3

3

3

3

12

prvý cudzí jazyk a), b)

3

3

3

3

12

druhý cudzí jazyk a), b)

3

3

2

2

10

etická výchova/náboženská výchova c)

1

1

-

-

2

dejepis

1

1

-

-

2

občianska náuka 

1

1

1

-

3

fyzika

2

1

1

2

6

matematika a)

2

2

2

2

8

informatika a)

1

-

-

-

1

telesná a športová výchova d)

2

2

2

2

8

Odborné predmety

14

16

19

19

68

ekonomika

-

-

-

2

2

úvod do sveta práce

-

-

-

1

1

technické kreslenie a),

2

1

2

-

5

strojárska technológia

2

1

-

-

3

strojníctvo

2

-

-

1

3

výpočtová technika

-

-

1

-

1

technológia

2

2

2

2

8

technické meranie

-

-

-

1

1

programovanie CNC strojov

-

-

2

-

2

odborný výcvik a), e), f)

6

12

12

12

42

Spolu

33

33

33

30

132

Účelové kurzy

 

 

 

 

 

Ochrana života a zdravia i)

 

 

 

 

 

Telovýchovno-výcvikový kurz j)

 

 

 

 

 

             

 

Prehľad využitia týždňov

 

Činnosť

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Vyučovanie podľa rozpisu

33

33

33

30

Maturitná skúška k)

-

-

-

2

Časová rezerva(účelové kurzy, opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie ai.)

7

7

7

4

Spolu týždňov

40

40

40

36

 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická
    Vranovská 4
  • 02/63 81 23 35
    02/63 81 23 77

Fotogaléria