Navigácia

2-ročné odbory

Odbory pre žiakov, ktorí neukončili ZŠ

technicke_sluzby_v_autoservise.wmv

Škola (názov, adresa)

 

Stredná odborná škola technická,

Vranovská 4, 851 02 Bratislava

Názov ŠkVP

SLUŽBY - AUTOSERVIS A PNEUSERVIS

Kód a názov  ŠVP

24 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II

Kód a názov študijného odboru

2498 F technické služby v autoservise

Stupeň vzdelania

nižšie stredné odborné vzdelanie – ISCED 2C

Dĺžka štúdia

2 roky

Forma štúdia

denná

Druh školy

štátna

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

 

Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety

4

4

8

slovenský jazyk a literatúra a)

0,5

0,5

1

etická výchova/náboženská výchova c)

1

1

2

občianská náuka

1

1

2

matematika a)

0,5

0,5

1

telesná a športová výchova d)

1

1

2

Odborné predmety

27

27

             54

technológia

3

3

6

odborný výcvik a), e), f)

24

24

48

Spolu

31

31

62

Účelové kurzy

 

 

 

Ochrana života a zdravia i)

 

 

 

Telovýchovno-výcvikový kurz j)

 

 

 

         

Prehľad využitia týždňov

Činnosť

1. ročník

2. ročník

Vyučovanie podľa rozpisu

33

30

Záverečná skúška k)

-

1

Časová rezerva(účelové kurzy, opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie ai.)

7

6

Spolu týždňov

40

37 

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická
    Vranovská 4
  • 02/63 81 23 35
    02/63 81 23 77

Fotogaléria