Navigácia

Nadstavbové odbory

Kód a názov študijného odboru:

2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení

2414 L 02 strojárstvo- obrábanie materiálov

8501 L umeleckoremeselné práce

 

Dĺžka štúdia:

2 roky

 

Forma štúdia:

 

Denné štúdium pre absolventov so záverečnou skúškou a výučným listom v učebných odboroch stanovených vyhláškou č.282/2009 o stredných školách

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

Podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy.

Spôsob ukončenia štúdia:

 

Maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

 

Vysvedčenie o maturitnej skúške

 

Poskytnutý stupeň vzdelania:

 

Úplné stredné odborné vzdelanie

ISCED 3A

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

Výkon činností technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru, ďalšie funkcie v odborných útvaroch, alebo ako špecialista pri vykonávaní  komplexných remeselných prác v súlade so svojim zameraním.

Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie):

Možnosti ďalšieho vysokoškolského bakalárskeho alebo inžinierskeho vzdelávania v príbuzných odboroch, pomaturitné špecializačné vzdelávanie.

 

Škola (názov, adresa)

Stredná odborná škola technická,

Vranovská 4, 851 02 Bratislava

Názov ŠkVP

NADSTAVBOVĚ ŠTUDIUM

Kód a názov  ŠVP

24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba

Kód a názov študijného odboru

2414 L 02 strojárstvo – obrábanie materiálov

2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

2 roky

Forma štúdia

denná

Druh školy

štátna

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety

15

16

31

slovenský jazyk a literatúra a)

3

3

6

prvý cudzí jazyk a),

3

3

6

druhý cudzí jazyk a),

3

3

6

dejepis

1

1

2

fyzika

1

2

3

matematika a)

2

2

4

informatika a)

1

1

2

telesná  a športová výchova b)

1

1

2

Odborné predmety

18

17

35

ekonomika a podnikanie

2

1

3

technická mechanika

2

2

4

technické meranie a),

1

2

3

automatizácia strojárskej výroby

1

-

1

technológia montáže a opráv

3

3

6

programovanie CNC strojov

2

2

4

odborná prax a), c), d)

7

7

14

Spolu

33

33

66

 

 

Kód a názov študijného odboru:   

2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení

2414 L 02 strojárstvo – obrábanie materiálov

8501 L 00 umeleckoremeselné práce

 

 

Dĺžka štúdia:

3 roky

 

Forma štúdia:

 

Externé štúdium pre absolventov so záverečnou skúškou a výučným listom v učebných odboroch stanovených vyhláškou č.282/2009 o stredných školách

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

Podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy.

Spôsob ukončenia štúdia:

Maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Poskytnutý stupeň vzdelania:

Úplné stredné odborné vzdelanie

ISCED 3A

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

Výkon činností technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru, ďalšie funkcie v odborných útvaroch, alebo ako špecialista pri vykonávaní  komplexných remeselných prác v súlade so svojim zameraním.

Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie):

Možnosti ďalšieho vysokoškolského bakalárskeho alebo inžinierskeho vzdelávania v príbuzných odboroch, pomaturitné špecializačné vzdelávanie

 

Škola (názov, adresa)

Stredná odborná škola technická,

Vranovská 4, 851 02 Bratislava

Názov ŠkVP

NADSTAVBOVĚ ŠTUDIUM

Kód a názov  ŠVP

24 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba

Kód a názov študijného odboru

2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení

2414 L 02 strojárstvo – obrábanie materiálov

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

3 roky

Forma štúdia

externá

Druh školy

štátna

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet mesačných konzultačých hodín v ročníku

1.

2.

3.

Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety

8

9

8

25

slovenský jazyk a literatúra a)

2

2

2

6

cudzí jazyk a), b)

2

2

2

6

dejepis

1

1

-

2

fyzika

1

1

1

3

informatika

1

1

-

2

matematika a)

1

2

1

4

konverzácia v cudzom jazyku a)

-

 -

2

2

Odborné predmety

6

7

7

20

ekonomika a podnikanie

-

2

2

4

technická mechanika

2

1

1

4

technické merania

1

1

2

4

technológia montáže opráv

2

2

2

6

automatizácia strojárskej výroby

1

-

-

1

programovanie CNC strojov

-

1

-

1

odborná prax d.)

5

5

4

14

Spolu

20

20

19

59

 

 

 

Škola (názov, adresa)

Stredná odborná škola technická,

Vranovská 4, 851 02 Bratislava

Názov ŠkVP

NADSTAVBOVÉ ŚTUDIUM

Kód a názov  ŠVP

85 Umenie, úžitkové umenie a ručná umeleckoremeselná práca

Kód a názov študijného odboru

8501 L  umeleckoremeselné práce

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

3 roky

Forma štúdia

externá

Druh školy

štátna

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety

8

9

8

25

slovenský jazyk a literatúra a)

2

2

2

6

cudzí jazyk a)

2

2

2

6

dejepis

1

1

-

2

chémia

1

1

1

3

matematika a)

1

2

1

4

informatika

1

1

-

2

konverzácia v cudzom jazyku a)

-

-

2

2

Odborné predmety

6

7

7

20

ekonomika a podnikanie

-

2

2

4

dejiny umenia

2

1

1

4

výtvarná príprava

-

1

1

2

materiály

1

1

1

3

technológia

1

1

1

3

technická príprava

1

-

-

1

navrhovanie

1

1

1

3

odborná prax d.)

5

5

4

14

Spolu

20

20

19

59

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická
    Vranovská 4
  • 02/63 81 23 35
    02/63 81 23 77

Fotogaléria