Navigácia

Kurz na získanie nižšieho stredného vzdelania

 

 

Škola

Stredná odborná škola technická,

Vranovská 4, 851 02 Bratislava

Názov ŠkVP

Vzdelávanie na získanie nižšieho stredného vzdelania

Kód a názov  ŠVP

ŠVP pre 2.stupeň základnej školy v Slovenskej republike

Stupeň vzdelania

Nižšie stredné vzdelanie – ISCED 2C

Dĺžka štúdia

3 týždne

Forma štúdia

denná

Druh školy

štátna

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet vyučovacích hodín

Všeobecnovzdelávacie predmety

 

Jazyk a komunikácia

28

Slovenský jazyk a literatúra

16

Prvý cudzí jazyk

12

Matematika a práca s informáciami

16

Matematika

16

Informatika

-

Človek a príroda

16

Fyzika

8

Chémia

8

Biológia

-

Človek a spoločnosť

12

Dejepis

6

Geografia

6

Občianska náuka

-

 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická
    Vranovská 4
  • 02/63 81 23 35
    02/63 81 23 77

Fotogaléria