• 1.9.2008
       • Súčasnosť

        Súčasnosť

        V roku 2008 sa škola premenovala na Strednú odbornú školu technickú.

        Súčasným zriaľovateľom je Bratislavský samosprávny kraj.

      • 1991
       • Zmena zriaďovateľa

        Zmena zriaďovateľa

        Od 1.4.1991 bolo SOU delimitované pod Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a stalo sa samostatným právnym subjektom. SOU prešlo viacerými vývojovými etapami, ktoré boli zapríčinené zmenami osnov, štruktúry v príprave učňovského dorastu, ako i trhovým mechanizmom.

      • 1.9.1978
       • Stredné odborné učilište strojárske

        Stredné odborné učilište strojárske

        Od 1.9.1978 bolo OU zaradené do siete Stredných odborných učilíšť s názvom STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTE STROJÁRSKE, Vranovská 4. Zriaďovateľom bolo GR ZŤS Martin. Odborné učilište začalo zabezpečovať teoretické vyučovanie a aj odborný výcvik v jednom ucelenom komplexe.

      • 1975/76
       • Sťahovanie do terajších priestorov

        Sťahovanie do terajších priestorov

        Vplyvom organizačných zmien v podniku bolo odborné učilište od 1.9.1975 premenované na Odborné učilište Závodov ťažkého strojárstva a zriaďovateľom sa stalo GR ZŤS Martin.

        V školskom roku 1975/76 (5.1.1976) sa Odborné učilište presťahovalo do novopostavených priestorov na Vranovskej ulici 4 a v týchto priestoroch sídli doteraz.

        Od 1.9.1976 začalo experimentálne overovať výuku učebného odboru Obrábač kovov. 1.9.1979 boli prijatí prví žiaci štvorročného štúdijného odboru Mechanik nastavovač (34 žiakov). V školskom roku 1976/77 sa začalo v SOU učiť prvých 22 vietnamských občanov. Spolu sa tu vyučilo 93 Vietnamcov

      • 01.09.1968
       • Založenie školy

        Založenie školy

        Stredné odborné učilište strojárske má dlhoročnú tradíciu. Vzniklo pri n.p. Strojárske a metalurgické závody, ktorý zriadil toto OU na pôde bývalej učňovskej školy.

        Teoretické vyučovanie sa uskutočňovalo vo vyčlenených priestoroch na treťom poschodí administratívno-sociálnej budovy podniku SMZ na Gogoľovej ulici 18 v Petržalke a odborný výcvik do roku 1970 v pôvodných dielňach Učňovského strediska na Kopčianskej ulici.

        V školskom roku 1968/69 navštevovalo OU spolu 253 žiakov, ktorí boli zaradení do deviatich tried. V 1. ročníku boli zaradené tri triedy, v druhom dve a v treťom štyri triedy. Prevažnú časť tvorili žiaci pre SMZ Bratislava, ostatní (asi 40%) boli žiaci pre rôzne podniky z Bratislavy a okolia.