• Poskytovanie odpisu

     • Postup pri poskytovaní odpisov vysvedčení:

      1. O odpis môže žiadať
       a) plnoletý žiak
       b) absolvent školy
       c) zákonný zástupca žiaka v prípade jeho neplnoletosti
        
      2. Žiadosť musí byť písomná a okrem štandardných náležitostí musí obsahovať:
       a) Meno a priezvisko žiadateľa podľa bodu 1.
       b) Identifikácia žiaka školy, ktorému bol vydaný originál vysvedčenia, ktorého odpis sa vyžaduje, s uvedením nasledovných údajov:
        - meno a priezvisko (v prípade žien aj rodné priezvisko)
        - dátum a miesto narodenia
        - rodné číslo
        - adresa
        - príslušný školský rok, za ktorý žiadateľ odpis požaduje
        - príslušná trieda, ktorú žiak navštevoval
        - meno triedneho učiteľa
       c) Dôvod žiadosti o vydanie odpisu vysvedčenia.
        
      3. Žiadosť o vydanie odpisu vysvedčenia musí byť doručená na sekretariát školy, osobne, mailom alebo poštou.
        
      4. Lehota na vybavenie žiadosti o odpis vysvedčenia je 10 pracovných dní.
        
      5. Odpisy vysvedčenia sa dávajú do vlastných rúk žiadateľa podľa bodu 1, alebo osobe, ktorá má písomné splnomocnenie žiadateľa.
        
      6. Poštou sa tieto listiny nedoručujú.
        
      7. Za vystavenie odpisu vysvedčenia sa neúčtuje žiaden poplatok.

       

      Úradné dni: streda od 8,00 - 15,00 hod.

      Správca archívu: Mgr.Katarína Pecárová

      Ziadost_o_vystavenie_odpisu.doc 

KONTAKTY       Stredná odborná škola technická 

INTERNÁT 
pri SOŠ technickej 

 TAJOMNÍČKA ŠKOLY 
sekretariát riaditeľky 

Mgr. Katarína Pecárová 

02/63812335 
0907 805 860 

skola@sosvranovska.sk 

SPOJOVATEĽ 
 
vrátnica Vranovská 4 
02/63812377 

vrátnica Vranovská 2 
02/63838487 

RIADITEĽKA ŠKOLY 

 Mgr. Petra Pavelková  

02/63812377 kl.35 
02/63812335  

riaditel@sosvranovska.sk 

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
pre školský internát 

Mgr. Mária Marková 

02/63838487 , kl.31 

internat@sosvranovska.sk 

 

 

VEDÚCA EKONOMICKÉHO
A TECHN. ODDELENIA 

 Mgr. Rita Dostálová 

02/63812377 kl.27 

ekonom@sosvranovska.sk 

 

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
 pre teoretické vyučovanie 

Ing. Michaela Krajčiová 

02/63812377 kl. 22 
0911 192 498 

teoria@sosvranovska.sk 

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
pre odborné vzdelávanie 

Ing. Jana Maštrlová 

02/63822206 
0905 630 957 

profesie@sosvranovska.sk 

 

HL. VYCHOVÁVATEĽKA 
Jaroslava Kecerová   

02 / 63812377   kl. 37    

veduci.vychovavatel
@sosvranovska.sk
    

 

 HOSPODÁRKA 

Bc. Lenka Vargová 

02/63812377 kl. 26 
0905 732 817 

      hospodar@sosvranovska.sk     

 

REFERENT
TECHNICKÉHO ODDELENIA 

Pavol Uličný 

02/63812377 kl. 24 

     technicke@sosvranovska.sk   

VYCHOVÁVATELIA V4
zborovňa 

 02/63812377 kl.38   
Mobil: 0907 724 798  

     zborovnaV4@sosvranovska.sk       

 VYCHOVÁVATELIA V2 

zborovňa 

02 / 63838487 kl. 27 
Mobil: 0910 513 089 

     zborovnaV2@sosvranovska.sk