• Polročné hodnotenie

      • Na základe rozhodnutia ministerstva školstva je od 18. januára 2020 do odvolania vyučovanie na všetkých stredných školách dištančnou formou.

       Milí rodičia, žiaci a pedagógovia,

       oznamujeme Vám, že žiaci budú hodnotení podľa ich doterajšieho plnenia úloh zadaných prostredníctvom dištančného online vyučovania a polročné vysvedčenie dostanú v riadnom termíne.

       Podľa situácie aká bude v januári 2021 žiaci dostanú možnosť opravy doterajších známok po konzultácii so svojim pedagógom. Vyzývame žiakov ku maximálnemu úsiliu v dištančnom vzdelávaní počas januára, aby ich polročné hodnotenie bolo čo najlepšie.

       Ministerstvo školstva v médiách informovalo aj o možnosti predĺženia polročnej klasifikácie do 31.3.2021 v situácii, keď nemá študent dostatok priebežného hodnotenia.

      • VESELÉ VIANOCE A ŠTASTNÝ NOVÝ ROK

      • ,,Vianoce sú o tom, urobiť pre niekoho malú drobnosť navyše.” - Charles M. Schulz

       Ďakujeme Vám, že ste aj v tomto roku študovali a pracovali po našom boku. PF 2021

      • VIANOCE 2020 - TYRŠÁK - DOD

      • Adventný čas je krásny! Na Tyršáku sme denne od 28.11.2020 až do 4.12.2020 v našom stánku ponúkali s láskou vyrobené drobnosti od našich študentov - strieborné šperky, ozdoby na stromček, gravírované prívesky a menovky na želanie. Ďakujeme všetkým ktorí akýmkoľvek spôsobom sa podieľali na našom vianočnom trhu :-)

      • NETRADIČNÉ DOD

      • Netradičné DOD je na svete. Prezentácia výrobkov študentov spojená s predajom a výrobou suvenírov priamo na vianočných trhoch na Tyršáku. Príďte sa inšpirovať, vybrať si originálne maličkosti pre svojich blízkych a informovať sa o možnostiach štúdia. Vianočná atmosféra zaručená Tešíme sa na Vás!

      • SPIRIT OF CORONA


      • Otvorenie výstavy SPIRIT OF CORONA dňa 25.9.2020. Práce absolventov externého štúdia odboru zlatník a klenotník v školskom roku 2019/2020. Poslaním tejto výstavy, je propagácia zlatníckeho remesla a zvyšovanie povedomia verejnosti o dôležitosti kvalitného odborného vzdelávania. Prajeme Vám milí absolventi, aby ste skúsenosti nadobudnuté v tejto škole využili čo najlepšie a šírili dobré meno našej škole.

      • KRÚŽKY NA NAŠEJ ŠKOLE

      • U nás nájdete  širokú škálu krúžkov, na ktorých pomáhame deťom spoznávať čaro vedy, umenia aj športu. Našim cieľom je zmysluplné, náučné a zábavné prežitie voľného času pre deti a žiakov od 10 rokov :o)

       Ak ťa zaujala naša ponuka prines svoj Vzdelávací poukaz k NÁM! Tešíme sa na Teba!

       Vzdelávacie poukazy

       Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný štátny príspevok na záujmové vzdelávanie žiaka základnej školy a žiaka strednej školy. Vydáva ho každému žiakovi školy začiatkom septembra na príslušný školský rok riaditeľ školy. Žiak môže vzdelávací poukaz odovzdať niektorej škole alebo školskému zariadeniu podľa vlastného výberu, ktoré mu bude záujmové vzdelávanie v danom školskom roku poskytovať, v termíne stanovenom zriaďovateľom školy alebo školského zariadenia tak, aby zriaďovateľ mohol do 30. septembra bežného kalendárneho roka oznámiť príslušnému krajskému úradu počty prijatých vzdelávacích poukazov. Takým spôsobom žiak poukáže štátny príspevok určený na jeho záujmové vzdelávanie danej škole alebo školskému zariadeniu. Ak žiak navštevuje záujmové aktivity vo viacerých školách a školských zariadeniach, vzdelávací poukaz môže poskytnúť iba jednej z nich.Vzdelávací poukaz môže žiak použiť iba na záujmové vzdelávanie poskytované školou alebo školským zariadením, ktoré je zaradené v sieti škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Poskytovateľ záujmového vzdelávania dostane štátny príspevok za vzdelávací poukaz, ak ho prevezme najneskôr do 30. septembra a ak záujmové vzdelávanie žiak navštevuje v predpísanom rozsahu (najmenej 60 hodín za školský rok).

      • Zápis študentov EXTERNÉHO ŠTÚDIA

      • Z á p i s do I. ročníka externého štúdia popri zamestnaní sa bude konať dňa 23.9.2020 o 17:00 hod. pre odbor Puškár, Obrábač kovov a Zlatník a klenotník v zasadačke na 1 poschodí na SOŠ technickej Vranovská 4, 851 02 Bratislava

      • 2020/2021

      • Vážení rodičia, milí žiaci!

       Otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční

       2. septembra 2020. Krátke zahájenie bude pred budovou školy o 9.00 hod. Po ňom sa žiaci rozídu do tried a ďalšie informácie o chode školy a spôsobe výučby počas pandémie dostanú od svojich triednych učiteľov.

       Nezabudnite si priniesť vypísaný „zdravotný dotazník a vyhlásenie...“.

       Tlačivo je dostupné na:

       https://ucimenadialku.sk/user/pages/02.usmernenia/01.otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/stredne-skoly/Priloha-4-Dotaznik-a-vyhlasenie-zakonneho-zastupcu-alebo-plnoleteho-ziaka.pdf

       Prosíme o dodržiavanie všetkých opatrení súvisiacich s epidemiologickou situáciou. Vstup do areálu a budov školy bude umožnený len zamestnancom a žiakom školy.

       Rúška sú v interiéri povinné!

       Prosím rodičov/plnoletých žiakov, ktorí sa vracajú tento týždeň zo zahraničia, aby zvážili svoju účasť v škole v prvý týždeň a informovali o tom svojich triednych učiteľov.

       Ďalšie informácie o opatreniach súvisiacich so šírením nového koronavírusu sú dostupné na webovom sídle školy.

       Tešíme sa na Vás!

      • Kurz na získanie nižšieho stredného vzdelania

      • SOŠ technická organizuje od 17.augusta 2020 kurz na získanie nižšieho stredného vzdelania. Kurzu sa môže zúčastniť žiak/čka, ktorý skončil/a štúdium na ZŠ najmenej v 7. ročníku. Žiadosť podáva zákonný zástupca žiaka/čky alebo plnoletý žiak/čka riaditeľovi SOŠ technickej, najneskôr do 1. augusta daného školského roka. Súčasťou žiadosti je aj kópia posledného koncoročného vysvedčenia, na ktorom žiak/čka prospel/a.

       Právnym východiskom pre kurz na získanie nižšieho stredného vzdelania (ISCED 2) je § 42 ods. 4 zákona č. 245/5008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: „pre fyzické osoby, ktoré nezískali nižšie stredné vzdelanie podľa §16 ods. 3 písmeno b, môže ZŠ na získanie tohto stupňa vzdelania organizovať vzdelávanie, ktoré sa končí komisionálnou skúškou zo všetkých vyučovacích predmetov okrem predmetov s výchovným zameraním.“

       Prihláška TU ↓

      • Slávnostné odovzdávanie vysvedčení a výučných listov 2020

      • Študenti končiacoch ročníkov sa dňa 25.6.2020 rozlúčili so školou, profesorským zborom, majstrami odborného výcviku, mladšími spolužiakmi a celou školou.Príhovory, odovzdávanie kvetín, lesk sĺz v očiach a spomienky učiteľov či študentov, v takom duchu sa niesla táto milá udalosť. 

       Študentom želáme, aby zúročili všetky získané vedomosti a mali šťastné ďalšie kroky v svojom živote.

      • II. KOLO prijímacie skúšky

      • prihlášky do 12. júna 2020

       Podľa § 66 ods. 7 zákona č . 245 /2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasujeme druhé kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do l. ročníka štvorročného, trojročného a dvojročného denného štúdia. Pre 2. kolo prijímacích skúšok platia kritéria určené pre 1. kolo prijimacích skúšok.