• PF2022

      • Aj v tomto roku sa chceme poďakovať všetkým tým, ktorým na nás záleží.Prajeme Vám krásne Vianoce a Šťastný Nový rok!

      • Nový priestor na realizáciu tvorivých nápadov

      • Zlatnícka dielňa SOŠT

       Posledný deň prezenčného vyučovania v tomto kalendárnom roku. Dospelí a pre prax nadšení žiaci štúdia popri zamestnaní v odbore Zlatník a klenotník, aj v sobotu spolu s ich majsterkou, p. Ing. Krajčiovou, v novo zrekonštruovanej zlatníckej dielni. Príď sa aj ty pozrieť čo všetko sa tu dá z nápadu pretvoriť do reality.

     • OZNAM
      • OZNAM

      • Dôležitý oznam!

       Na základe § 150 ods.5 školského zákona so súhlasom zriaďovateľa mimoriadne prerušujem teoretické vyučovanie v období od 29.11.2021 do 3.12.2021 v triedach I.X, II.X a III.X bez zabezpečenia dištančného vzdelávania z dôvodu potvrdených výskytov pozitivity na Covid 19 u učiteľov teoretických predmetov.

       V triedach I.MN, II.MN, I.TSA a II.TSA bude praktické vyučovanie prezenčnou formou na dielňach odborného výcviku.

       V triedach I.N a II. N bude dištančné vzdelávanie.

       V prípade zmien Vás budeme informovať cez EDUPAGE.

        

     • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
      • DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

      • Naša škola otvorí svoje brány pre všetkých záujemcov o štúdium. Deň otvorených dverí sa začína 10.11.2021 o 9.00 do 15.00 hod. v budove na Vranovskej 4 v Bratislave. Ak sa chceš dozvedieť o škole viac, svoje otázky ohľadne štúdia môžeš položiť nielen pedagógom, ale aj prítomným žiakom. Prevedieme ťa priestormi školy, predstavíme ti aj mimoškolské aktivity a jednotlivé predmety či študijné zamerania.

       Tešíme sa na vás! Pre školákov zabezpečíme ospravedlnenky z výučby.

      • NAŠA ŠKOLA - pozri si VIDEO

      • Chceš byt úspešný? Príď na našu školu – školu, ktorá spája vedomosti a zručnosti aj v duálnom systéme.

       Vzdelávaj sa v našej moderne vybavenej škole rodinného typu, v príjemnom prostredí v ľahko dostupnej lokalite

      • 3. KOMNATA

      • Srdečne Vás pozývame na 6. ročník výstavy žiakov odboru zlatník a klenotník 2021

      • Pozvánka na prijímacie skúšky

      • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium.

       Na základe oznámenia ministra školstva zo dňa 16.4.2021 sa prijímacie skúšky uskutočnia prezenčnou formou.

       Študenti, ktorí si našu školu zvolili ako prioritnú dostanú pozvánku na 3.5.2021 a ostatní uchádzači na 10.5.2021. (pozvánky budú poslané poštou 23.4.2021)

       Uchádzači sa v uvedené dni dostavia do 9:00 do spoločenskej miestnosti školy na adresu SOŠ technickej Vranovská 4, Bratislava

       Prijímacie skúšky sa uskutočnia pre 4. ročné študijné odbory 2411 K mechanik nastavovač a 2413 K mechnaik strojov a zariadení z predmetov SJL a MAT


       Žiadame uchádzačov, aby si na prijímacie skúšky priniesli:

        

       1. Písacie potreby (dve perá píšuce modrou farbou)

       2. Občiansky preukaz (žiaci, ktorí ho ešte nemajú preukážu svoju totožnosť kartičkou poistenca)

       3. Pozvánku na prijímacie skúšky

       4. Prehlásenie o nastúpení na štúdium Nastupenie.docx

       5. Vyplnená žiadosť o ubytovanie v školskom internáte (len žiaci, ktorí majú záujem o internát)

       6. Potvrdenie o negatívnom teste na COVID-19 nie starší ako 7 dní (alebo jeho adekvátnu náhradu)


        V prípade, že žiak sa pre osobitne závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže dostaviť na prijímacie skúšky, predloží zákonný zástupca riaditeľovi SOŠ technickej žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú lekárskym potvrdením. Žiadosť spolu s potvrdením treba predložiť najneskôr v deň konania skúšok, t.j. 3. mája 2021, alebo 10. mája 2021 do 9.00 hodiny. Uchádzač, ktorý sa bez ospravedlnenia prijímacích skúšok nezúčastní bude z prijímacieho konania vylúčený a bude mu doručené rozhodnutie o neprijatí. 


       V prípade nepredvídaných okolností (napr. dopravné komplikácie na ceste, meškanie spoja a pod.) volajte bezodkladne sekretariát školy 02 / 63812377.

       V prijímacom konaní bude uchádzačovi pridelený identifikačný kód.


       Časový harmonogram:

       09.00    nástup uchádzačov a zákonných zástupcov  v spoločenskej miestnosti školy

                    príhovor riaditeľa školy

                    organizačné pokyny, rozdelenie do skupín

       09.30    prijímacie skúšky zo slovenského jazyka – písomný test 45 min.

       10.15    prestávka – 15 min.

       10.30    prijímacie skúšky  z matematiky

       11.15    ukončenie testovania

       12.30    prevzatie rozhodnutia o prijatí na štúdium, zápis na školu (úspešní uchádzači)


       Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené 10.5.2021 do 20.00 hod. na webovom sídle školy www.sosvranovska.sk a v tlačenej podobe na dverách školy. Zápis prijatých uchádzačov sa vzhľadom na situáciu COVID 19 neuskutoční prezenčnou formou. Rodičia prijatého študenta sú najneskôr  do 25.5.2021 povinní zaslaním predpísaného tlačiva vydaného ministerstvom školstva prostredníctvom e-mailou, alebo poštou oznámiť našej škole či prijatý študent na školu nastúpi, alebo nenastúpi. Zaslanie tlačiva je pre nastúpenie na štúdium záväzné.  a nie je ho možné meniť. Nezaslanie tlačiva v termíne sa považuje za  nezáujem o štúdium na našej škole..

       Do 25.5.2021 rodičia prijatých uchádzačov na školu doručia aj:


       Na prípadné otázky Vám odpovie zástupca riaditeľa školy pre TV Ing. Michaela Krajčiová na čísle 0911 192 498

      • Polročné hodnotenie

      • Na základe rozhodnutia ministerstva školstva je od 18. januára 2020 do odvolania vyučovanie na všetkých stredných školách dištančnou formou.

       Milí rodičia, žiaci a pedagógovia,

       oznamujeme Vám, že žiaci budú hodnotení podľa ich doterajšieho plnenia úloh zadaných prostredníctvom dištančného online vyučovania a polročné vysvedčenie dostanú v riadnom termíne.

       Podľa situácie aká bude v januári 2021 žiaci dostanú možnosť opravy doterajších známok po konzultácii so svojim pedagógom. Vyzývame žiakov ku maximálnemu úsiliu v dištančnom vzdelávaní počas januára, aby ich polročné hodnotenie bolo čo najlepšie.

       Ministerstvo školstva v médiách informovalo aj o možnosti predĺženia polročnej klasifikácie do 31.3.2021 v situácii, keď nemá študent dostatok priebežného hodnotenia.

      • VESELÉ VIANOCE A ŠTASTNÝ NOVÝ ROK

      • ,,Vianoce sú o tom, urobiť pre niekoho malú drobnosť navyše.” - Charles M. Schulz

       Ďakujeme Vám, že ste aj v tomto roku študovali a pracovali po našom boku. PF 2021

      • VIANOCE 2020 - TYRŠÁK - DOD

      • Adventný čas je krásny! Na Tyršáku sme denne od 28.11.2020 až do 4.12.2020 v našom stánku ponúkali s láskou vyrobené drobnosti od našich študentov - strieborné šperky, ozdoby na stromček, gravírované prívesky a menovky na želanie. Ďakujeme všetkým ktorí akýmkoľvek spôsobom sa podieľali na našom vianočnom trhu :-)

      • NETRADIČNÉ DOD

      • Netradičné DOD je na svete. Prezentácia výrobkov študentov spojená s predajom a výrobou suvenírov priamo na vianočných trhoch na Tyršáku. Príďte sa inšpirovať, vybrať si originálne maličkosti pre svojich blízkych a informovať sa o možnostiach štúdia. Vianočná atmosféra zaručená Tešíme sa na Vás!

KONTAKTY       Stredná odborná škola technická 

INTERNÁT 
pri SOŠ technickej 

 TAJOMNÍČKA ŠKOLY 
sekretariát riaditeľky 

Mgr. Katarína Pecárová 

02/63812335 
0907 805 860 

skola@sosvranovska.sk 

SPOJOVATEĽ 
 
vrátnica Vranovská 4 
02/63812377 

vrátnica Vranovská 2 
02/63838487 

RIADITEĽKA ŠKOLY 

 Mgr. Petra Pavelková  

02/63812377 kl.35 
02/63812335  

riaditel@sosvranovska.sk 

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
pre školský internát 

Mgr. Mária Marková 

02/63838487 , kl.31 

internat@sosvranovska.sk 

 

 

VEDÚCA EKONOMICKÉHO
A TECHN. ODDELENIA 

 Mgr. Rita Dostálová 

02/63812377 kl.27 

ekonom@sosvranovska.sk 

 

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
 pre teoretické vyučovanie 

Ing. Michaela Krajčiová 

02/63812377 kl. 22 
0911 192 498 

teoria@sosvranovska.sk 

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
pre odborné vzdelávanie 

Ing. Jana Maštrlová 

02/63822206 
0905 630 957 

profesie@sosvranovska.sk 

 

HL. VYCHOVÁVATEĽKA 
Jaroslava Kecerová   

02 / 63812377   kl. 37    

veduci.vychovavatel
@sosvranovska.sk
    

 

 HOSPODÁRKA 

Bc. Lenka Vargová 

02/63812377 kl. 26 
0905 732 817 

      hospodar@sosvranovska.sk     

 

REFERENT
TECHNICKÉHO ODDELENIA 

Pavol Uličný 

02/63812377 kl. 24 

     technicke@sosvranovska.sk   

VYCHOVÁVATELIA V4
zborovňa 

 02/63812377 kl.38   
Mobil: 0907 724 798  

     zborovnaV4@sosvranovska.sk       

 VYCHOVÁVATELIA V2 

zborovňa 

02 / 63838487 kl. 27 
Mobil: 0910 513 089 

     zborovnaV2@sosvranovska.sk