Navigácia

 • NETRADIČNÉ DOD

  Netradičné DOD je na svete. Prezentácia výrobkov študentov spojená s predajom a výrobou suvenírov priamo na vianočných trhoch na Tyršáku. Príďte sa inšpirovať, vybrať si originálne maličkosti pre svojich blízkych a informovať sa o možnostiach štúdia. Vianočná atmosféra zaručená Tešíme sa na Vás!

 • Aktuálne opatrenia v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť“

 • Dištančné vzdelávanie

  Podľa nariadenia Krízového štábu SR sa od 12.októbra 2020, až do odvolania prechádza na dištančné štúdium.

 • SPIRIT OF CORONA


  Otvorenie výstavy SPIRIT OF CORONA dňa 25.9.2020. Práce absolventov externého štúdia odboru zlatník a klenotník v školskom roku 2019/2020. Poslaním tejto výstavy, je propagácia zlatníckeho remesla a zvyšovanie povedomia verejnosti o dôležitosti kvalitného odborného vzdelávania. Prajeme Vám milí absolventi, aby ste skúsenosti nadobudnuté v tejto škole využili čo najlepšie a šírili dobré meno našej škole.

 • KRÚŽKY NA NAŠEJ ŠKOLE

  U nás nájdete  širokú škálu krúžkov, na ktorých pomáhame deťom spoznávať čaro vedy, umenia aj športu. Našim cieľom je zmysluplné, náučné a zábavné prežitie voľného času pre deti a žiakov od 10 rokov :o)

  Ak ťa zaujala naša ponuka prines svoj Vzdelávací poukaz k NÁM! Tešíme sa na Teba!

  Vzdelávacie poukazy

  Vzdelávací poukaz reprezentuje osobitný ročný štátny príspevok na záujmové vzdelávanie žiaka základnej školy a žiaka strednej školy. Vydáva ho každému žiakovi školy začiatkom septembra na príslušný školský rok riaditeľ školy. Žiak môže vzdelávací poukaz odovzdať niektorej škole alebo školskému zariadeniu podľa vlastného výberu, ktoré mu bude záujmové vzdelávanie v danom školskom roku poskytovať, v termíne stanovenom zriaďovateľom školy alebo školského zariadenia tak, aby zriaďovateľ mohol do 30. septembra bežného kalendárneho roka oznámiť príslušnému krajskému úradu počty prijatých vzdelávacích poukazov. Takým spôsobom žiak poukáže štátny príspevok určený na jeho záujmové vzdelávanie danej škole alebo školskému zariadeniu. Ak žiak navštevuje záujmové aktivity vo viacerých školách a školských zariadeniach, vzdelávací poukaz môže poskytnúť iba jednej z nich.Vzdelávací poukaz môže žiak použiť iba na záujmové vzdelávanie poskytované školou alebo školským zariadením, ktoré je zaradené v sieti škôl a školských zariadení Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Poskytovateľ záujmového vzdelávania dostane štátny príspevok za vzdelávací poukaz, ak ho prevezme najneskôr do 30. septembra a ak záujmové vzdelávanie žiak navštevuje v predpísanom rozsahu (najmenej 60 hodín za školský rok).

 • SPIRIT OF CORONA

  Vernisáž sa uskutoční 25.9.2020 o 17:00 hod. v Zichyho paláci, Ventúrska 9, BA

 • Zápis študentov EXTERNÉHO ŠTÚDIA

  23. 9. 2020

  Z á p i s do I. ročníka externého štúdia popri zamestnaní sa bude konať dňa 23.9.2020 o 17:00 hod. pre odbor Puškár, Obrábač kovov a Zlatník a klenotník v zasadačke na 1 poschodí na SOŠ technickej Vranovská 4, 851 02 Bratislava

 • 2020/2021

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční

  2. septembra 2020. Krátke zahájenie bude pred budovou školy o 9.00 hod. Po ňom sa žiaci rozídu do tried a ďalšie informácie o chode školy a spôsobe výučby počas pandémie dostanú od svojich triednych učiteľov.

  Nezabudnite si priniesť vypísaný „zdravotný dotazník a vyhlásenie...“.

  Tlačivo je dostupné na:

  https://ucimenadialku.sk/user/pages/02.usmernenia/01.otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/stredne-skoly/Priloha-4-Dotaznik-a-vyhlasenie-zakonneho-zastupcu-alebo-plnoleteho-ziaka.pdf

  Prosíme o dodržiavanie všetkých opatrení súvisiacich s epidemiologickou situáciou. Vstup do areálu a budov školy bude umožnený len zamestnancom a žiakom školy.

  Rúška sú v interiéri povinné!

  Prosím rodičov/plnoletých žiakov, ktorí sa vracajú tento týždeň zo zahraničia, aby zvážili svoju účasť v škole v prvý týždeň a informovali o tom svojich triednych učiteľov.

  Ďalšie informácie o opatreniach súvisiacich so šírením nového koronavírusu sú dostupné na webovom sídle školy.

  Tešíme sa na Vás!

 • Podmienky vstupu do školy od 1.9.2020

  Oznam zákonným zástupcom a žiakom

  Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a internátu.

  Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

   

 • Kurz na získanie nižšieho stredného vzdelania

  SOŠ technická organizuje od 17.augusta 2020 kurz na získanie nižšieho stredného vzdelania. Kurzu sa môže zúčastniť žiak/čka, ktorý skončil/a štúdium na ZŠ najmenej v 7. ročníku. Žiadosť podáva zákonný zástupca žiaka/čky alebo plnoletý žiak/čka riaditeľovi SOŠ technickej, najneskôr do 1. augusta daného školského roka. Súčasťou žiadosti je aj kópia posledného koncoročného vysvedčenia, na ktorom žiak/čka prospel/a.

  Právnym východiskom pre kurz na získanie nižšieho stredného vzdelania (ISCED 2) je § 42 ods. 4 zákona č. 245/5008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: „pre fyzické osoby, ktoré nezískali nižšie stredné vzdelanie podľa §16 ods. 3 písmeno b, môže ZŠ na získanie tohto stupňa vzdelania organizovať vzdelávanie, ktoré sa končí komisionálnou skúškou zo všetkých vyučovacích predmetov okrem predmetov s výchovným zameraním.“

  Prihláška TU ↓

 • Slávnostné odovzdávanie vysvedčení a výučných listov 2020

  Študenti končiacoch ročníkov sa dňa 25.6.2020 rozlúčili so školou, profesorským zborom, majstrami odborného výcviku, mladšími spolužiakmi a celou školou.Príhovory, odovzdávanie kvetín, lesk sĺz v očiach a spomienky učiteľov či študentov, v takom duchu sa niesla táto milá udalosť. 

  Študentom želáme, aby zúročili všetky získané vedomosti a mali šťastné ďalšie kroky v svojom živote.

 • II. KOLO prijímacie skúšky

  prihlášky do 12. júna 2020

  Podľa § 66 ods. 7 zákona č . 245 /2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasujeme druhé kolo prijímacích skúšok na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do l. ročníka štvorročného, trojročného a dvojročného denného štúdia. Pre 2. kolo prijímacích skúšok platia kritéria určené pre 1. kolo prijimacích skúšok. 

 • Ako obnoviť platnosť preukazu ISIC/EURO26

 • https://sosvranovska.edupage.org/register/

 • Výsledky prijímacích skúšok

 • PRIJÍMACIE KONANIE

 • Rozhodnutie o termínoch a organizácii záverečnej skúšky a celkového zhodnotenia manuálnych zručností v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická
  Vranovská 4
 • 02/63 81 23 35
  02/63 81 23 77

Fotogaléria