• Usmernenie

      • Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do odvolania.

      • Oznámenie

      • Na základe žiadosti Bratislavského samosprávneho kraja sa internáty Strednej odbornej školy technickej na Vranovskej 2 aj Vranovskej 4 pripravujú na prípadné umiestnenie ľudí, ktorí sa budú musieť podrobiť 14 dňovej povinnej karanténe za základe záverov Ústredného krízového štábu.Na základe nariadenia Hlavného hygienika, ako aj RÚVZ v Bratislave vzhľadom na epidemiologickú situáciu na Slovensku nie je možný vstup do internátov ani do škôl. Z tohto dôvodu dnes začali vychovávatelia, ktorí deti osobne poznajú, spolu s upratovačkami baliť všetky osobné veci ubytovaných žiakov do samostatných krabíc a vriec, ktoré budú bezpečne uložené v uzamykateľných miestnostiach.V prípade, že si chcú rodičia vyzdvihnúť veci svojich detí, bude im to umožnené pre internát V2 ešte v stredu prípadne vo štvrtok (18. alebo 19.3.2020), pre internát V4 vo štvrtok prípadne v piatok (19. alebo 20.3.2020) v čase od 8:00 do 14:00 hodiny na základe žiadosti rodičov (SMS-kou alebo mailom) s uvedením mena dieťaťa, čísla izby, a približného času prevzatia vecí. Rodičia ani deti nebudú vpustení do budovy.Veci bude možné prevziať pri vstupných dverách do internátu s dodržaním bezpečnostných hygienických opatrení (rúško a rukavice). V tomto čase je dôležité vyhýbať sa koncentrovanému zhromažďovaniu a pristupovať k vchodovým dverám po jednom. Vzhľadom na to, že mnohé veci nemohli byť presne identifikované, komu patria, sú niektoré veci uložené ako spoločné pre izbu, prípadne ako spoločné pre bunku (veci z kúpeľne a chodbičky). Veci sú uložené bezpečne a pokiaľ neexistuje vážny dôvod na potrebu mať tieto veci doma, bolo by vhodné ich nechať v bezpečne uzamknutých miestnostiach s ohľadom na zdravie a bezpečnosť vychovávateľov a iných zamestnancov školy, a nevystavovať ich mnohými návštevami riziku nakazenia.

       Ďakujeme za vašu dôveru a žiadame Vás o zodpovedný prístup v tejto zložitej situácii.

       Mgr. Petra Pavelkováštatutárna zástupkyňa

       Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, 851 02 Bratislava

       0904 856 571 zastupca.skola.sosvranovska@gmail.com

       www.sosvranovska.edupage.org

      • UPOZORNENIE

      • Vážení rodičia,

       dovoľujeme si Vám poskytnúť nasledovné informácie súvisiace s aktuálnou epidemiologickou situáciou spolu s odporúčaniami hlavného hygienika SR - (www.ruvzba.sk).V nadväznosti na vývoj situácie a na uplynulé jarné prázdniny v bratislavskom kraji nechávame na zváženie rodičom žiakov, ktorí navštívili rizikové oblasti s výskytom epidémie vírusu COVID-19, či ich ponechajú najbližšie dva týždne v domácom prostredí. V tomto prípade oznámia svoje rozhodnutie obvyklým spôsobom škole.Súčasne žiadame všetkých rodičov našich žiakov o zvýšenú pozornosť ohľadom zdravotnému stavu svojich detí a aby v prípade prvých príznakov chrípkového ochorenia nechali žiakov v domácom prostredí a zabránili tak šíreniu ochorení a vylúčili sa aj všetky možné riziká.

       Hlavný hygienik SR odporúča dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia:• často si umývajte ruky mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd, môžete použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu• očí, nosa a úst sa nedotýkajte neumytými rukami• zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša• vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky• ak ste chorý, liečte sa doma• zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami• 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej novým koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť)• v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné vyhľadať lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze

       Ak všeobecný lekár vysloví podozrenie z ochorenia spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV (zodpovedne posúdi klinické a epidemiologické kritériá s dôrazom na cestovateľskú anamnézu), pacient bude riešený na príslušnom infektologickom pracovisku, ktoré určí ďalší postup liečby.

       Odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava zriadili k otázkam verejnosti týkajúcim sa nového koronavírusu Call centrum s nepretržitou prevádzkou, odborníkov je možné kontaktovať mailom na novykoronavirus@uvzsr.sk, ako aj na telefónnych číslach 0917 222 682 a 0918 659 580.

       Informácie budeme aktualizovať podľa nových zistení.

      • E-learning

      • Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie bude od pondelka 16.3.2020 naša škola vyučovať online. Každý žiak je povinný sa denne prihlásiť na Edupage a naštudovať si témy a vypracovať úlohy, ktoré im zadajú učitelia a majstri. Všetky materiály budú prístupné pre žiakov na ich EduPage, a úlohy sa budú priebežne hodnotiť. Prosím uvedomte si, že toto nie sú prázdniny a prevezmite zodpovednosť za vzdelanie. V prípade otázok kontaktujte triedneho učiteľa, alebo majstra OV.

      • UPOZORNENIE

      • Stredná odborná škola technická oznamuje všetkým žiakom a rodičom:

       prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu v termíne od 09. 03. 2020 – 29. 03. 2020

       Osoby sú povinné vykonať nasledovné opatrenie:

       1. sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať svojho lekára a RÚVZ Bratislava a podrobiť sa odberu biologického materiálu
       2. zostať v domácej izolácii
       3. zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných hromadných podujatí, alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie)
       4. zdržať sa cestovania
       5. zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem
       6. zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie

       O ďalšom postupe vás budeme priebežne informovať.

         

  KONTAKTY       Stredná odborná škola technická 

  INTERNÁT 
  pri SOŠ technickej 

   TAJOMNÍČKA ŠKOLY 
  sekretariát riaditeľky 

  Mgr. Katarína Pecárová 

  02/63812335 
  0907 805 860 

  skola@sosvranovska.sk 

  SPOJOVATEĽ 
   
  vrátnica Vranovská 4 
  02/63812377 

  vrátnica Vranovská 2 
  02/63838487 

  RIADITEĽKA ŠKOLY 

   Mgr. Petra Pavelková  

  02/63812377 kl.35 
  02/63812335  

  riaditel@sosvranovska.sk 

   

  ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
  pre školský internát 

  Mgr. Mária Marková 

  02/63838487 , kl.31 

  internat@sosvranovska.sk 

   

   

  VEDÚCA EKONOMICKÉHO
  A TECHN. ODDELENIA 

   Mgr. Rita Dostálová 

  02/63812377 kl.27 

  ekonom@sosvranovska.sk 

   

   

  ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
   pre teoretické vyučovanie 

  Ing. Michaela Krajčiová 

  02/63812377 kl. 22 
  0911 192 498 

  teoria@sosvranovska.sk 

   

  ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
  pre odborné vzdelávanie 

  Ing. Jana Maštrlová 

  02/63822206 
  0905 630 957 

  profesie@sosvranovska.sk 

   

  HL. VYCHOVÁVATEĽKA 
  Jaroslava Kecerová   

  02 / 63812377   kl. 37    

  veduci.vychovavatel
  @sosvranovska.sk
      

   

   HOSPODÁRKA 

  Bc. Lenka Vargová 

  02/63812377 kl. 26 
  0905 732 817 

        hospodar@sosvranovska.sk     

   

  REFERENT
  TECHNICKÉHO ODDELENIA 

  Pavol Uličný 

  02/63812377 kl. 24 

       technicke@sosvranovska.sk   

  VYCHOVÁVATELIA V4
  zborovňa 

   02/63812377 kl.38   
  Mobil: 0907 724 798  

       zborovnaV4@sosvranovska.sk       

   VYCHOVÁVATELIA V2 

  zborovňa 

  02 / 63838487 kl. 27 
  Mobil: 0910 513 089 

       zborovnaV2@sosvranovska.sk