• Pozvánka na prijímacie skúšky

      • Vážení rodičia, milí uchádzači o štúdium.

       Na základe oznámenia ministra školstva zo dňa 16.4.2021 sa prijímacie skúšky uskutočnia prezenčnou formou.

       Študenti, ktorí si našu školu zvolili ako prioritnú dostanú pozvánku na 3.5.2021 a ostatní uchádzači na 10.5.2021. (pozvánky budú poslané poštou 23.4.2021)

       Uchádzači sa v uvedené dni dostavia do 9:00 do spoločenskej miestnosti školy na adresu SOŠ technickej Vranovská 4, Bratislava

       Prijímacie skúšky sa uskutočnia pre 4. ročné študijné odbory 2411 K mechanik nastavovač a 2413 K mechnaik strojov a zariadení z predmetov SJL a MAT


       Žiadame uchádzačov, aby si na prijímacie skúšky priniesli:

        

       1. Písacie potreby (dve perá píšuce modrou farbou)

       2. Občiansky preukaz (žiaci, ktorí ho ešte nemajú preukážu svoju totožnosť kartičkou poistenca)

       3. Pozvánku na prijímacie skúšky

       4. Prehlásenie o nastúpení na štúdium Nastupenie.docx

       5. Vyplnená žiadosť o ubytovanie v školskom internáte (len žiaci, ktorí majú záujem o internát)

       6. Potvrdenie o negatívnom teste na COVID-19 nie starší ako 7 dní (alebo jeho adekvátnu náhradu)


        V prípade, že žiak sa pre osobitne závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže dostaviť na prijímacie skúšky, predloží zákonný zástupca riaditeľovi SOŠ technickej žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú lekárskym potvrdením. Žiadosť spolu s potvrdením treba predložiť najneskôr v deň konania skúšok, t.j. 3. mája 2021, alebo 10. mája 2021 do 9.00 hodiny. Uchádzač, ktorý sa bez ospravedlnenia prijímacích skúšok nezúčastní bude z prijímacieho konania vylúčený a bude mu doručené rozhodnutie o neprijatí. 


       V prípade nepredvídaných okolností (napr. dopravné komplikácie na ceste, meškanie spoja a pod.) volajte bezodkladne sekretariát školy 02 / 63812377.

       V prijímacom konaní bude uchádzačovi pridelený identifikačný kód.


       Časový harmonogram:

       09.00    nástup uchádzačov a zákonných zástupcov  v spoločenskej miestnosti školy

                    príhovor riaditeľa školy

                    organizačné pokyny, rozdelenie do skupín

       09.30    prijímacie skúšky zo slovenského jazyka – písomný test 45 min.

       10.15    prestávka – 15 min.

       10.30    prijímacie skúšky  z matematiky

       11.15    ukončenie testovania

       12.30    prevzatie rozhodnutia o prijatí na štúdium, zápis na školu (úspešní uchádzači)


       Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené 10.5.2021 do 20.00 hod. na webovom sídle školy www.sosvranovska.sk a v tlačenej podobe na dverách školy. Zápis prijatých uchádzačov sa vzhľadom na situáciu COVID 19 neuskutoční prezenčnou formou. Rodičia prijatého študenta sú najneskôr  do 25.5.2021 povinní zaslaním predpísaného tlačiva vydaného ministerstvom školstva prostredníctvom e-mailou, alebo poštou oznámiť našej škole či prijatý študent na školu nastúpi, alebo nenastúpi. Zaslanie tlačiva je pre nastúpenie na štúdium záväzné.  a nie je ho možné meniť. Nezaslanie tlačiva v termíne sa považuje za  nezáujem o štúdium na našej škole..

       Do 25.5.2021 rodičia prijatých uchádzačov na školu doručia aj:


       Na prípadné otázky Vám odpovie zástupca riaditeľa školy pre TV Ing. Michaela Krajčiová na čísle 0911 192 498

  KONTAKTY       Stredná odborná škola technická 

  INTERNÁT 
  pri SOŠ technickej 

   TAJOMNÍČKA ŠKOLY 
  sekretariát riaditeľky 

  Mgr. Katarína Pecárová 

  02/63812335 
  0907 805 860 

  skola@sosvranovska.sk 

  SPOJOVATEĽ 
   
  vrátnica Vranovská 4 
  02/63812377 

  vrátnica Vranovská 2 
  02/63838487 

  RIADITEĽKA ŠKOLY 

   Mgr. Petra Pavelková  

  02/63812377 kl.35 
  02/63812335  

  riaditel@sosvranovska.sk 

   

  ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
  pre školský internát 

  Mgr. Mária Marková 

  02/63838487 , kl.31 

  internat@sosvranovska.sk 

   

   

  VEDÚCA EKONOMICKÉHO
  A TECHN. ODDELENIA 

   Mgr. Rita Dostálová 

  02/63812377 kl.27 

  ekonom@sosvranovska.sk 

   

   

  ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
   pre teoretické vyučovanie 

  Ing. Michaela Krajčiová 

  02/63812377 kl. 22 
  0911 192 498 

  teoria@sosvranovska.sk 

   

  ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
  pre odborné vzdelávanie 

  Ing. Jana Maštrlová 

  02/63822206 
  0905 630 957 

  profesie@sosvranovska.sk 

   

  HL. VYCHOVÁVATEĽKA 
  Jaroslava Kecerová   

  02 / 63812377   kl. 37    

  veduci.vychovavatel
  @sosvranovska.sk
      

   

   HOSPODÁRKA 

  Bc. Lenka Vargová 

  02/63812377 kl. 26 
  0905 732 817 

        hospodar@sosvranovska.sk     

   

  REFERENT
  TECHNICKÉHO ODDELENIA 

  Pavol Uličný 

  02/63812377 kl. 24 

       technicke@sosvranovska.sk   

  VYCHOVÁVATELIA V4
  zborovňa 

   02/63812377 kl.38   
  Mobil: 0907 724 798  

       zborovnaV4@sosvranovska.sk       

   VYCHOVÁVATELIA V2 

  zborovňa 

  02 / 63838487 kl. 27 
  Mobil: 0910 513 089 

       zborovnaV2@sosvranovska.sk