• OLYMPIJSKÝ DEŇ

      • Olympijský deň 28.6.2018

       "Ukáž svoje najväčšie športové úspechy a kandiduj na najlepšieho športovca školy za rok 2017/18

       Ako na to: dones, alebo odfoť do mobilu a pošli svoje diplomy alebo medaily za aktuálny školský rok, prípadne nám napíš, akých súťaží si sa zúčastnil a aký šport robíš pravidelne.

       Zo všetkých prihlásených vyberieme naj športovca a odmeníme ho vecnou cenou.

       Ak si doteraz nikdy nešportoval/a, prišiel tvoj čas, aby si si skúsil/a čo sa ti bude páčiť. Poď a zapoj sa do olympijského dňa a podpor tak myšlienku Nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa 😊"

      • Mladý tvorca 2018

      • Do galérie Mladý tvorca 2018 boli pridané fotografie.

       V dňoch 26.-27. 4. 2018 sa uskutočnil 26. ročník celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl a stredísk praktického vyučovania - MLADÝ TVORCA v Nitre, kde sa zúčastnila aj naša škola.

      • 2413 K MECHANIK STROJOV A ZARIADENÍ

      • 2413 K MECHANIK STROJOV A ZARIADENÍ

       Názov školského vzdelávacieho programu:  Mechanik strojov a zariadení

       Kód a názov ŠVP: 24 strojárstvo

       Kód a názov študijného odboru: 2413 K mechanik strojov a zariadení

       Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

       Dĺžka štúdia: 4 roky

       Forma štúdia: denná

       CHARAKTERISTIKA ODBORU

       Štvorročné štúdium ukončované maturitnou skúškou. Okrem maturitného vysvedčenia zároveň získava absolvent aj výuční list. Možnosť absolvovania aj zváračský kurz. Poskytuje absolventovi úplné stredné odborné vzdelanie. Odbor je vhodný pre chlapcov aj pre dievčatá.

       CHARAKTERISTIKA ABSOLVENTA

       Absolvent štvorročného študijného odboru 2413 K mechanik strojov a zariadení ukončuje svoje vzdelávanie maturitnou skúškou. Po jej úspešnom zvládnutí dosiahne kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Získava vysvedčenie o maturitnej skúške a výučný list.

       Stáva sa kvalifikovaným pracovníkom so širokým všeobecnovzdelávacím základom, odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami v oblasti diagnostikovania a odstraňovania porúch strojov a zariadení a v oblasti montáže a demontáže konštrukčných celkov, skupín a podskupín strojov a zariadení.

       Na základe konštrukčnej a technologickej dokumentácie vie zabezpečiť údržbu a prevádzku strojov a zariadení, pozná technológiu opráv, vie pružne reagovať na meniace sa podmienky. Dokáže pracovať samostatne, ale aj viesť a riadiť malú skupinu pracovníkov.

       Na základe nadobudnutých vedomostí a zručností vie v prípade potreby vytvoriť technickú a technologickú dokumentáciu v svojom odbore. Prácu vykonáva v súlade s bezpečnostnými predpismi, ISO normami, zásadami starostlivosti o životné prostredie a racionálneho využívania materiálov a energií.

       Svojím tvorivým prístupom podporuje marketingovo orientované podnikateľské aktivity, ktorých konečným cieľom je spokojnosť zákazníka.

       Spôsobilosť využívať informačné technológie, rozsah získaných vedomostí a praktických zručností umožňuje absolventom nielen ďalej sa vzdelávať, ale aj získavať poznatky o novinkách vo svojom odbore. Na základe toho môže pri práci voliť optimálne riešenia problémov.

       Absolvent je dostatočne adaptibilný aj v príbuzných odboroch, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti. Dokáže cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať. Je schopný používať racionálne metódy práce, uplatňovať moderné metódy a technológie. Má logické myslenie a zodpovednosť.

       Pracuje rozvážne, ale tvorivo v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami humanizmu, vlastenectva a demokracie. Predpokladá sa jeho schopnosť samostatne sa ďalej rozvíjať v rámci celoživotného vzdelávania.

       Príprava absolventa je zameraná tak, aby v prípade záujmu mohol pokračovať vysokoškolským štúdiom na úrovni ISCED 5, prípadne si dopĺňať kvalifikáciu pomaturitnými formami štúdia na úrovni ISCED 4.

       Charakteristika študijného odboru

       Druh štúdia: Štvorročné štúdium ukončované maturitnou skúškou. Okrem maturitného vysvedčenia zároveň získava absolvent aj výuční list. Možnosť absolvovania aj zváračský kurz. Poskytuje absolventovi úplné stredné odborné vzdelanie. Odbor je vhodný pre chlapcov aj pre dievčatá.

       Podmienky štúdia:

       Vlastné priestory s dobrým materiálnym aj technickým vybavením, zváračská škola, stravovanie, športoviská v areáli školy. Odborný výcvik prebieha na dielňach praktického vyučovania kde majú možnosť práce a tak si vytvoriť podmienky pre budúce zamestnanie.

       Profil absolventa:

       • absolvent získava teoretické aj praktické vedomosti a zručnosti pri výrobe, montáži a opravách zložitejších strojov a zariadení
       • vie nastavovať a obsluhovať pracovné prostriedky
       • vie čítať technické výkresy ovláda ručné spracovanie materiálov
       • vie zvárať kovové materiály
       • ovláda zásady manipulácie s materiálmi
       • vie kresliť a čítať technické výkresy a pracovať s technickou dokumentáciou
       • ovláda základné vedomosti práce s PC
       • pozná základy ekonomiky a organizácie s PC
       • má komplexne vedomosti a rešpektovanie zásad BOZP,PO a ochrany životného prostredia
       • pozná ekologické zásady a pod

       Uplatnenie absolventa:

       Výrobná oblasť:

       • montážne, výrobné a opravárenské prevádzky,
       • údržba
       • skladové hospodárstvo

       Servisná oblasť:

       • podnikanie, vedenie malej firmy
       • obchodná a revízna činnosť

       Ďalšie oblasti:

       Je pripravený na nadstavbové špecializačné štúdia ako aj na vysokoškolské štúdium technického smeru.

      • 3161 F Praktická žena

      • DVOJROČNÝ UČEBNÝ ODBOR   3161 F   PRAKTICKÁ ŽENA

       Základné údaje o štúdiu

       Dĺžka štúdia :2 roky

       Forma štúdia :denná

       Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium : Do 1. ročníka môže byť prijatá uchádzačka, ktorá neukončila vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku, alebo posledný ročník neukončila úspešne.

       Spôsob ukončenia štúdia :Záverečná skúška

       Doklad o dosiahnutom vzdelaní :Nižšie stredné odborné vzdelanie, ISCED 2C, vysvedčenie o záverečnej skúške

       Nadväzná odborná príprava :(ďalšie vzdelávanie)

       Po úspešnom získaní nižšieho stredného odborného vzdelania môže byť prijatá žiačka na štúdium odboru vzdelávania, ktorého úspešným absolvovaním získa žiačka stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie.

       Charakteristika odboru :

       Absolventka učebného odboru 3161 F praktická žena pozná pracovné a technologické postupy pri príprave jedál a jednoduchej konfekcie, pozná materiály, pracovné náradia a zariadenia pri šití a príprave jedál, pozná zásady pri pestovaní rastlín a pri chorobách drobných zvierat, ovláda základy hygieny a estetiky rodinného a životného prostredia, zásady preventívnej ochrany a starostlivosti o zdravie. Ovláda a chápe úlohu a funkciu rodiny, význam partnerských a manželských vzťahov, vedenie a udržiavanie domácnosti, zásady hospodárenia, zásady a tvorby životného prostredia. Vie nakúpiť, správne uskladniť a spracovať potraviny a pripraviť jedlá, ovláda ručné práce základnými technikami vyšívania, háčkovania a pletenia, formou ručného a strojového šitia zhotoví a opraví jednotlivé výrobky textilnej konfekcie, vie sa postarať o zdravé a choré dieťa, udržiavať poriadok a čistotu, viesť domáci rozpočet.

       Organizácia vyučovania :

       Príprava žiačok v učebnom odbore 3161F praktická žena zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie. Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch školy - jeden deň v týždni,   praktické vyučovanie  v tomto odbore prevláda, žiačky  sú štyri dni do týždňa na odbornom výcviku.

       Prehľad predmetov vyučujúcich sa v danom odbore :

       Všeobecnovzdelávacie predmety : slovenský jazyk a literatúra,  etická alebo  náboženská výchova,  matematika, občianska náuka, telesná výchova

       Odborné predmety : technológia,  odborný výcvik

       Aké je jeho uplatnenie ? Absolventka  tohto učebného odboru sa uplatní v prevádzkach zameraných na výrobu textilnej konfekcie, v rastlinnej a živočíšnej výrobe, v oblasti stravovacích služieb, v oblasti rodinného života pri správnej výchove a starostlivosti o dieťa, vo vedení domácnosti, lesnej výrobe a pod.

      • HALA BALA v obývačke

      • Do galérie HALA BALA v obývačke boli pridané fotografie.

       Výstava výtvarných diel pri príležitosti založenia Voľnej skupiny umelcov Hala-Bala v Bratislave, vystavujú: Gážiová Tatiana, Mauer René, Mlynaričová Daniela, Ráčková Viera, Rajt Ľubomír, Surovka Ivan, Varcholová Monika.

      • Súťaž stredných škôl BA V vo veľkom futbale

      • Do galérie Súťaž stredných škôl BA V vo veľkom futbale boli pridané fotografie.

       Dňa 11.4.2018 sa na umelej tráve ihriska na Mladej garde uskutočnila súťaž stredných škôl  BA V vo veľkom futbale. Vzhľadom na počet prihlásených družstiev sa najskôr hrali vyraďovacie zápasy. Víťazi postúpili do finálovej skupiny, kde sa hralo systémom každý s každým. Nám sa žiaľ do tejto skupiny nepodarilo prebojovať. Vo vyraďovacom zápase sme podľahli Súkromnej športovej strednej odbornej škole M.C. Sklodowskej po peknej hre 4:0. Pre ďalšie ročníky sme si už teraz dohodli prípravné stretnutia, ktoré nám určite pomôžu zlepšiť prehľad v hre i výsledok. Snáď aj žreb bude k nám láskavejší. Chlapcom ďakujeme za prezentáciu.

      • Krajské kolo v bedmintone

      • Do galérie Krajské kolo v bedmintone boli pridané fotografie.

       Dňa 28.2.2018 sa uskutočnilo krajské kolo bedmintonu žiakov SŠ. Našu školu reprezentovali víťazi školského kola Imrich Tóth a Marián Kuračka, obaja z II.ZO. Na KK sa zúčastnilo 24 škôl z bratislavského kraja. Hralo sa vyraďovacím systémom hry (pavúk), kde sme hneď v prvom kole hrali s profesionálnymi hráčmi, ktorí trénujú bedminton v kluboch. Takže výsledok 2:0 v prospech súpera nám síce neumožnil pokračovať ďalej, ale chlapci podali výborné výkony a svoje hry hrali naplno (v setoch do 15 bodoval Imi 13 a 11 bodmi, Majo v hre proti lepšiemu z dvojice 7 a 9 bodmi). Chlapcom ďakujeme za účasť.

      • Ocenenie študentov BSK

      • Župan Juraj Droba ocenil 55 najlepších študentov stredných škôl za vynikajúce študijné úspechy, ale aj ich mimoškolské aktivity, medzi ocenenými študentami bol aj náš študent Samuel Prvonič.

       https://www.flickr.com/photos/vucba/sets/72157693493374335

KONTAKTY       Stredná odborná škola technická 

INTERNÁT 
pri SOŠ technickej 

 TAJOMNÍČKA ŠKOLY 
sekretariát riaditeľky 

Mgr. Katarína Pecárová 

02/63812335 
0907 805 860 

skola@sosvranovska.sk 

SPOJOVATEĽ 
 
vrátnica Vranovská 4 
02/63812377 

vrátnica Vranovská 2 
02/63838487 

RIADITEĽKA ŠKOLY 

 Mgr. Petra Pavelková  

02/63812377 kl.35 
02/63812335  

riaditel@sosvranovska.sk 

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
pre školský internát 

Mgr. Mária Marková 

02/63838487 , kl.31 

internat@sosvranovska.sk 

 

 

VEDÚCA EKONOMICKÉHO
A TECHN. ODDELENIA 

 Mgr. Rita Dostálová 

02/63812377 kl.27 

ekonom@sosvranovska.sk 

 

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
 pre teoretické vyučovanie 

Ing. Michaela Krajčiová 

02/63812377 kl. 22 
0911 192 498 

teoria@sosvranovska.sk 

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
pre odborné vzdelávanie 

Ing. Jana Maštrlová 

02/63822206 
0905 630 957 

profesie@sosvranovska.sk 

 

HL. VYCHOVÁVATEĽKA 
Jaroslava Kecerová   

02 / 63812377   kl. 37    

veduci.vychovavatel
@sosvranovska.sk
    

 

 HOSPODÁRKA 

Bc. Lenka Vargová 

02/63812377 kl. 26 
0905 732 817 

      hospodar@sosvranovska.sk     

 

REFERENT
TECHNICKÉHO ODDELENIA 

Pavol Uličný 

02/63812377 kl. 24 

     technicke@sosvranovska.sk   

VYCHOVÁVATELIA V4
zborovňa 

 02/63812377 kl.38   
Mobil: 0907 724 798  

     zborovnaV4@sosvranovska.sk       

 VYCHOVÁVATELIA V2 

zborovňa 

02 / 63838487 kl. 27 
Mobil: 0910 513 089 

     zborovnaV2@sosvranovska.sk