• Lyžiarsky kurz

      • Do galérie Lyžiarsky kurz boli pridané fotografie.

       5.2. – 9.2.2018 Homôlka, Valaská Belá

        

       Počet študentov:                            12

       Počet učiteľov, inštruktorov:              2             p. Petra Pavelková, p. Dušan Brúder
       Zdravotník:                                        1             p. Gabriela Schrammová

        

       Cesta:

       Z ekonomických dôvodov bol zvolený spôsob dopravy do/z lyžiarskeho strediska Homôlka prostredníctvom verejnej dopravy, rýchlikom a osobným vlakom z/do Bratislavy cez Trenčín (Trenčiansku Teplú) do/z Ilavy a autobusom z/do Ilavy do/z Valaskej Belej, časť Homôlka. Cesta prebehla v oboch smeroch bez problémov.

       Ubytovanie

       Ubytovanie bolo v samostatnom krídle druhého poschodia chaty Homôlka, kde boli študenti ubytovaní v izbách 1-3 lôžkových. Sociálne zariadenia boli spoločné na chodbe. Izby boli vybavené štandardným vybavením. V chate bolo teplo.

       Strava

       Stravovanie bolo zabezpečené plnou penziou, s pitným režimom počas celého dňa, navyše sme každý večer dostali druhú večeru (chlebík s nátierkou). Jedlo bolo chutné, a porcie boli síce pre našich študentov malé, ale vždy im na požiadanie bola poskytnutá dupľa.

       Výcvik

       Z 12 študentov bol jeden lyžiar, dvaja stáli na lyžiach pred tromi rokmi jednej týždeň (na lyžiarskom výcviku v siedmom ročníku) a ostatní študenti boli úplní začiatočníci. Družstvo pokročilých mal na starosti p. Brúder, ktorý tiež individuálne pracoval so šikovnejšími začiatočníkmi a denne sme presúvali študentov z nižšieho družstva do vyššieho. Za 4 dni sa všetci naučili lyžovať, už vo štvrtok všetci jazdili na pome na veľkom svahu, ktorý bez problémov zlyžovali. V piatok sa všetci zúčastnili pretekov v slalome.

       Výchova
       Vo večerných hodinách sme mali spoločný program, kde si študenti pripravovali program, ktorého cieľom bolo posilnenie kolektívu, výchova k slušnému správaniu (rešpektovanie druhých, komunikácia, počúvanie, interakcia, slušné vyjadrovanie, udržiavanie tichosti) a v neposlednom rade kultúrna zábava. I túto časť študenti výborne zvládli. Počas celého pobytu som neriešila žiadne výchovné problémy. Študenti bez problémov dodržiavali čas budíčka, nástupov i večierky.

        

       Celkovo hodnotím lyžiarsky kurz veľmi pozitívne. Kurz splnil výchovné aj vzdelávacie ciele.

      • Okresné kolo SŠ v stolnom tenise

      • Do galérie Okresné kolo SŠ v stolnom tenise boli pridané fotografie.

       Dňa 13.11.2017 sa družstvo chlapcov zúčastnilo na Okresnom kole SŠ v stolnom tenise.

       Družstvo v zložení Martin Brečan (III.O), Jozef Dornai (I.O), Róber Burian (II.TSA) sa v skupine umiestnilo na treťom mieste. Keďže zo skupiny postupoval do finále len víťaz, nebolo v ďalšej hre rozhodujúce umiestnenie a preto vedúca družstva Mgr. Petra Pavelková premiešala poradie hráčov v zápasoch a tak si chlapci skúsili hru proti hráčom rôznych výkonností.

       Celkovo odohral každý z členov nášho družstva 6 dvojhier a v závere jednu štvorhru.

       Ďakujeme za účasť a reprezentáciu.

      • školský rok 2017/2018

      • Posledná možnosť prihlásiť sa k nám do školy v šk. roku 2017/2018, je do 31. augusta 2017.

       V školskom roku 2017/2018 otvárame  denné štúdium v odboroch: 2433 H Obrábač kovov a 2432 H Puškár

       a v externom štúdiu odbory: 2414 L 02 Obrábanie kovov a 8501 L Umeleckoremeselné práce 

       Bližšie info. telefonicky na sekretariáte školy.

     • Prijímacie skúšky 2017/2018
      • Prijímacie skúšky 2017/2018

      •  

       Prijímacie skúšky – SOŠ technická v školskom roku 2017/2018

        

       Prijatie na štúdium sa uskutočňuje v súlade so Zákonom o výchove a vzdelávaní ( školský zák. 245/2008 Z.z.). O štúdium na škole sa môžu uchádzať absolventi základných škôl, ktorí úspešne ukončili uvedený stupeň vzdelania a spĺňajú kritériá prijatia na školu v súlade s citovaným zákonom.

        

       Podmienky prijatia

        

       Denné štvorročné štúdium

        

       - mechanik nastavovač (12 žiakov), v duálnom vzdelávaní (4 žiaci)

       - programátor obrábacích a zváracích strojov (12 žiakov)

        

        

       Štúdium končí maturitnou skúškou. Absolvent obdrží vysvedčenie o maturitnej skúške  a výučný list.

        

       Do prvého ročníka v školskom roku 2017/2018 prijmeme počet žiakov podľa vyššie uvedeného.  Denné štvorročné štúdium s maturitou je určené pre žiakov, ktorí úspešne ukončili 9. ročník základnej školy a splnia kritériá.

        

        

       Kritériá pre prijatie žiaka v školskom roku 2017/2018

        

       1. Žiaci, ktorí v 9. ročníku nemali zníženú známku zo správania.
       2. Úspešné vykonanie prijímacích skúšok ( prijímacie skúšky sa budú konať písomnou formou z profilových predmetov – slovenského jazyka a literatúry a z matematiky)
       3. Žiaci  budú prijatí v poradí podľa výsledkov
       4. Pri rovnosti bodov:

        prednosť dostáva žiak so zníženou pracovnou schopnosťou

        prednosť dostáva žiak s lepším priemerom v 9. ročníku.

        

       Bez prijímacích skúšok budú prijatí žiaci, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka dosiahli v každom predmete úspešnosť najmenej 90% .

        

       Ďalšie zmeny uvedených kritérií sú v kompetencii prijímacej komisie a schvaľuje ich riaditeľ školy.

        

       Denné trojročné štúdium – odbor  zlatník a klenotník

        

       Do prvého ročníka v školskom roku 2017/2018 prijmeme 10 žiakov.

        

       Žiaci budú prijatí na základe úspešného ukončenia 9. ročníka základnej školy a splnenia kritérií talentovej skúšky 29.3.2017.*

        

       Denné trojročné štúdium

        

       - puškár (10 žiakov),

        

       - obrábač kovov (10 žiakov), v duálnom vzdelávaní (6 žiakov)

        

        

        Štúdium končí záverečnou skúškou. Absolvent obdrží vysvedčenie o záverečnej skúške  a výučný list.

        

       Žiaci budú prijatí na základe úspešného ukončenia 9. ročníka základnej školy bez prijímacích pohovorov, pokiaľ nemali zníženú známku zo správania na menej uspokojivé.

        

       Učebný dvojročný odbor

        

       - technické služby v autoservise (20 žiakov)

        

        Štúdium končí záverečnou skúškou. Absolvent obdrží vysvedčenie o záverečnej skúške.

       Je určený pre žiakov, ktorí úspešne absolvovali najmenej 6. ročník základnej školy po deviatich rokoch školskej dochádzky.

       Žiaci budú prijatí na základe ústneho pohovoru.

        

       Kritéria pre prijatie žiaka v školskom roku 2017/2018

       Bude prijatých 20 žiakov podľa vzdelania dosiahnutého ročníka, najlepšieho priemeru a známky zo správania.

        

       Termíny prijímacích pohovorov

        

       V prvom a druhom termíne prijímacích pohovorov 9.5. a 11.5.2017 budú prijatí žiaci po splnení hore uvedených kritérií.

       Prípadný ďalší termín prijímacích pohovorov sa bude konať 20.6. 2017 v prípade voľných miest.

        

       Riaditeľ SOŠ do 6.6. 2017 zverejní v prípade nenaplnenia stavu rozhodnutie o vykonaní druhého kola.

       (Prihláška na prijímacie pohovory je k dispozícii v predajniach tlačív. Vyplnenú treba doručiť na sekretariát SOŠ technická, Vranovská 4, 851 02 Bratislava v danom termíne.)

        

        

       *Pozri kritéria pre talentové skúšky

        

        

       V Bratislave 28.3.2017

        

        

       Schválené Radou školy : ..........................                      Schválil: Ing. Zdenek RADA

        

                                                                       predseda Rady školy                                                                   riaditeľ SOŠ

        

KONTAKTY       Stredná odborná škola technická 

INTERNÁT 
pri SOŠ technickej 

 TAJOMNÍČKA ŠKOLY 
sekretariát riaditeľky 

Mgr. Katarína Pecárová 

02/63812335 
0907 805 860 

skola@sosvranovska.sk 

SPOJOVATEĽ 
 
vrátnica Vranovská 4 
02/63812377 

vrátnica Vranovská 2 
02/63838487 

RIADITEĽKA ŠKOLY 

 Mgr. Petra Pavelková  

02/63812377 kl.35 
02/63812335  

riaditel@sosvranovska.sk 

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
pre školský internát 

Mgr. Mária Marková 

02/63838487 , kl.31 

internat@sosvranovska.sk 

 

 

VEDÚCA EKONOMICKÉHO
A TECHN. ODDELENIA 

 Mgr. Rita Dostálová 

02/63812377 kl.27 

ekonom@sosvranovska.sk 

 

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
 pre teoretické vyučovanie 

Ing. Michaela Krajčiová 

02/63812377 kl. 22 
0911 192 498 

teoria@sosvranovska.sk 

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
pre odborné vzdelávanie 

Ing. Jana Maštrlová 

02/63822206 
0905 630 957 

profesie@sosvranovska.sk 

 

HL. VYCHOVÁVATEĽKA 
Jaroslava Kecerová   

02 / 63812377   kl. 37    

veduci.vychovavatel
@sosvranovska.sk
    

 

 HOSPODÁRKA 

Bc. Lenka Vargová 

02/63812377 kl. 26 
0905 732 817 

      hospodar@sosvranovska.sk     

 

REFERENT
TECHNICKÉHO ODDELENIA 

Pavol Uličný 

02/63812377 kl. 24 

     technicke@sosvranovska.sk   

VYCHOVÁVATELIA V4
zborovňa 

 02/63812377 kl.38   
Mobil: 0907 724 798  

     zborovnaV4@sosvranovska.sk       

 VYCHOVÁVATELIA V2 

zborovňa 

02 / 63838487 kl. 27 
Mobil: 0910 513 089 

     zborovnaV2@sosvranovska.sk