• Prijímacie skúšky

      • prijímacie skúšky v študijnom odbore 
       2411 K Mechanik nastavovač 
       2426 K Programátor obrábacích a zváracích strojov 
       sa uskutočnia dňa 
       9.5. a 12.5. 2016 o 8.00 hod. 
       Podmienky pre prijatie sú na našej stránke . 

        

      • MATURITY Z TČOZ

      •  

        

        

       TEORETICKÁ ČASŤ ODBORNEJ ZLOŽKY 


       JANÁK Marek                8:00   9:00


       JERIGA Milan                8:30   9:30


       KOVÁČ Radek              9:00   10:00


       MAREČEK Vladislav       9:30   10:30

      • Kritériá na prijímacie skúšky

      • Prijímacie skúšky – SOŠ technická

        

       v školskom roku 2016/2017

        

        

       Prijatie na štúdium sa uskutočňuje v súlade so Zákonom o výchove a vzdelávaní ( školský zák. 245/2008 Z.z.). O štúdium na škole sa môžu uchádzať absolventi základných škôl, ktorí úspešne ukončili uvedený stupeň vzdelania a spĺňajú kritériá prijatia na školu v súlade s citovaným zákonom.

        

       Podmienky prijatia

        

       Denné štvorročné štúdium

        

       - mechanik nastavovač (10 žiakov)

       - programátor obrábacích a zváracích strojov (10 žiakov)

        

        

        Štúdium končí maturitnou skúškou. Absolvent obdrží vysvedčenie o maturitnej skúške  a výučný list.

        

       Do prvého ročníka v školskom roku 2016/2017 prijmeme počet žiakov podľa vyššie uvedeného.  Denné štvorročné štúdium s maturitou je určené pre žiakov, ktorí úspešne ukončili 9. ročník základnej školy a splnia kritériá.

        

        

       Kritériá pre prijatie žiaka v školskom roku 2016/2017

        

       1. Žiaci, ktorí v 9. ročníku nemali zníženú známku zo správania.
       2. Úspešné vykonanie prijímacích skúšok ( prijímacie skúšky sa budú konať písomnou formou z profilových predmetov – slovenského jazyka a literatúry a z matematiky)
       3. Žiaci  budú prijatí v poradí podľa výsledkov
       4. Pri rovnosti bodov:

        prednosť dostáva žiak so zníženou pracovnou schopnosťou

        prednosť dostáva žiak s lepším priemerom v 9. ročníku.

        

       Bez prijímacích skúšok budú prijatí žiaci, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka dosiahli v každom predmete úspešnosť najmenej 90% .

        

       Ďalšie zmeny uvedených kritérií sú v kompetencii prijímacej komisie a schvaľuje ich riaditeľ školy.

        

        

        

        

        

       Denné trojročné štúdium – odbor  zlatník a klenotník

        

       Do prvého ročníka v školskom roku 2016/2017 prijmeme 8 žiakov.

        

       Žiaci budú prijatí na základe úspešného ukončenia 9. ročníka základnej školy a splnenia kritérií talentovej skúšky 5.4.2016.*

        

       Denné trojročné štúdium

        

       - puškár (8 žiakov),

        

       - obrábač kovov (8 žiakov),

        

        

        Štúdium končí záverečnou skúškou. Absolvent obdrží vysvedčenie o záverečnej skúške  a výučný list.

        

        

       Žiaci budú prijatí na základe úspešného ukončenia 9. ročníka základnej školy bez prijímacích pohovorov, pokiaľ nemali zníženú známku zo správania na menej uspokojivé.

        

       Učebný dvojročný odbor

        

       - technické služby v autoservise (20 žiakov)

        

        Štúdium končí záverečnou skúškou. Absolvent obdrží vysvedčenie o záverečnej skúške.

        

        

       Je určený pre žiakov, ktorí úspešne absolvovali najmenej 6. ročník základnej školy po deviatich rokoch školskej dochádzky.

        

       Žiaci budú prijatí na základe ústneho pohovoru.

        

        

       Kritéria pre prijatie žiaka v školskom roku 2016/2017

        

        

        Bude prijatých 20 žiakov podľa vzdelania dosiahnutého ročníka, najlepšieho priemeru a známky zo správania.

        

        

        

        

        

        

       Termíny prijímacích pohovorov

        

        

       V prvom a druhom termíne prijímacích pohovorov 9.5. a 12.5.2016 budú prijatí žiaci po splnení hore uvedených kritérií.

        

        

        Prípadný ďalší termín prijímacích pohovorov sa bude konať 6.6. 2016 v prípade voľných miest.

        

       Riaditeľ SOŠ do 3. 6. 2016 zverejní v prípade nenaplnenia stavu rozhodnutie o vykonaní druhého kola.

        

        

       (Prihláška na prijímacie pohovory je k dispozícii v predajniach tlačív. Vyplnenú treba doručiť na sekretariát SOŠ technická, Vranovská 4, 851 02 Bratislava v danom termíne.)

        

        

       *Pozri kritéria pre talentové skúšky

        

        

       V Bratislave 31.1.2016

        

        

                                                                                                                           Schválil: Ing. Zdenek RADA

        

                                                                                                                                   riaditeľ SOŠ

      • ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2014/2015

      •  Vyučovanie:

       Prvý polrok sa začína 1. septembra 2014, slávnostné otvorenie šk. r. sa začína 2. septembra 2014

       a vyučovanie v prvom polroku sa začne 4. septembra 2014 a končí sa 30. januára 2015.

       Druhý polrok sa začína 3. februára 2015 a končí sa 30. júna 2015.

        

        

       Prázdniny:

       • Jesennéné prázdniny sa začínajú 30. októbra 2014  a končia sa 31. októbra 2014. Vyučovanie sa začína 3. novembra 2014

       • Vianočné prázdniny sa začínajú 22. decembra 2014  a končia sa 7. januára 2015. Vyučovanie sa začína 8. januára 2015.

       • Polročné prázdniny 2. februára 2015 . Vyučovanie sa začína 3. februára 2015.

       • Jarné prázdniny sa začínajú  2. marca 2015 a končia 6. marca 2015. Vyučovanie sa začína 9. marca 2015.

       • Veľkonočné prázdniny sa začínajú  2. apríla 2015  a končia sa 7. apríla 2015. Vyučovanie sa začína 8. apríla 2015.

       • Letné prázdniny sa začínajú 1. júla 2015 a končia sa 31. augusta 2015.

           Vyučovanie v šk.r. 2015/16 sa začína 2. septembra 2015.

       Plán rodičovských združení:

       Termíny:                             

       8.X.2014-1. štvrťrok

       14.I.2015-2. štvrtok

       8.IV.2015-3. štvrtok

       3.VI.2015-4. štvrtok

        

       Plán pedagogických porád:

       Termíny:

       10.XI.2014-štvrťročná klasifikačná porada

       26.I.2015-polročná klasifikačná porada

       20.IV.2015-tri štvrťročná klasifikačná porada

       22.VI.2015-výročná klasifikačná porada

        

      • Vznik tejto www stránky

      • Stránka našej školy je konečne na internete. Nájdete tu množstvo rôznych funkcií a zaujímavostí. Zoznamy žiakov, tried, učiteľov, rozvrhy, aktuálne suplovania a množstvo iných údajov.

KONTAKTY       Stredná odborná škola technická 

INTERNÁT 
pri SOŠ technickej 

 TAJOMNÍČKA ŠKOLY 
sekretariát riaditeľky 

Mgr. Katarína Pecárová 

02/63812335 
0907 805 860 

skola@sosvranovska.sk 

SPOJOVATEĽ 
 
vrátnica Vranovská 4 
02/63812377 

vrátnica Vranovská 2 
02/63838487 

RIADITEĽKA ŠKOLY 

 Mgr. Petra Pavelková  

02/63812377 kl.35 
02/63812335  

riaditel@sosvranovska.sk 

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
pre školský internát 

Mgr. Mária Marková 

02/63838487 , kl.31 

internat@sosvranovska.sk 

 

 

VEDÚCA EKONOMICKÉHO
A TECHN. ODDELENIA 

 Mgr. Rita Dostálová 

02/63812377 kl.27 

ekonom@sosvranovska.sk 

 

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
 pre teoretické vyučovanie 

Ing. Michaela Krajčiová 

02/63812377 kl. 22 
0911 192 498 

teoria@sosvranovska.sk 

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
pre odborné vzdelávanie 

Ing. Jana Maštrlová 

02/63822206 
0905 630 957 

profesie@sosvranovska.sk 

 

HL. VYCHOVÁVATEĽKA 
Jaroslava Kecerová   

02 / 63812377   kl. 37    

veduci.vychovavatel
@sosvranovska.sk
    

 

 HOSPODÁRKA 

Bc. Lenka Vargová 

02/63812377 kl. 26 
0905 732 817 

      hospodar@sosvranovska.sk     

 

REFERENT
TECHNICKÉHO ODDELENIA 

Pavol Uličný 

02/63812377 kl. 24 

     technicke@sosvranovska.sk   

VYCHOVÁVATELIA V4
zborovňa 

 02/63812377 kl.38   
Mobil: 0907 724 798  

     zborovnaV4@sosvranovska.sk       

 VYCHOVÁVATELIA V2 

zborovňa 

02 / 63838487 kl. 27 
Mobil: 0910 513 089 

     zborovnaV2@sosvranovska.sk