• Kritériá prijímania

    Všetko podstatné k prijatiu na internát
     • Kritéria prijímania


     • O ubytovanie v školskom internáte môže požiadať zákonný zástupca žiaka (alebo žiak starší ako 18 rokov) ktorejkoľvek bratislavskej strednej školy -  ktorého trvalé bydlisko je mimo Bratislavy.   


      Žiaci sú do ŠI prijímaní v nasledovnom poradí::

        1. Žiaci Strednej odbornej školy technickej, Vranovská č.4
        2. Žiaci Strednej priemyselnej školy strojníckej, Fajnorovo nábr.5
        3. Žiaci škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK
        4. Žiaci cirkevných a súkromných škôl – poradie určené na základe internej smernice

      Pri priraďovaní lôžok pre žiakov berieme do úvahy vek, navštevovanú školu, bydlisko, prípadne ďalšie kritériá

    • ORGANIZAČNÉ POKYNY K NÁSTUPU DO ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU
     školský rok 2021 - 2022

     ------------------------------------------------------
     PRIHLÁŠKU ZAŠLITE DO 15.6. NA ADRESU skola@sosvranovska.sk

    •        Pri nástupe do ŠI treba priniesť :

    - 2x fotografia, iba študenti 1. ročníka
       - lekárske potvrdenie o zdravotnom stave žiaka, nie staršie ako 1 mesiac, potvrdenie alebo čestné prehlásenie o bezinfekčnosti prostredia (s dátumom nástupu na internát)
       - potvrdenie o zaplatení ubytovania
       - prehlásenie rodičov, alebo plnoletého žiaka (podpísané)
       - súhlas dotknutej osoby
       - osobné veci, hygienické potreby, obliečky na paplón a vankúš

   • Dôležité tlačivá

KONTAKTY       Stredná odborná škola technická 

INTERNÁT 
pri SOŠ technickej 

 TAJOMNÍČKA ŠKOLY 
sekretariát riaditeľky 

Mgr. Katarína Pecárová 

02/63812335 
0907 805 860 

skola@sosvranovska.sk 

SPOJOVATEĽ 
 
vrátnica Vranovská 4 
02/63812377 

vrátnica Vranovská 2 
02/63838487 

RIADITEĽKA ŠKOLY 

 Mgr. Petra Pavelková  

02/63812377 kl.35 
02/63812335  

riaditel@sosvranovska.sk 

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
pre školský internát 

Mgr. Mária Marková 

02/63838487 , kl.31 

internat@sosvranovska.sk 

 

 

VEDÚCA EKONOMICKÉHO
A TECHN. ODDELENIA 

 Mgr. Rita Dostálová 

02/63812377 kl.27 

ekonom@sosvranovska.sk 

 

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
 pre teoretické vyučovanie 

Ing. Michaela Krajčiová 

02/63812377 kl. 22 
0911 192 498 

teoria@sosvranovska.sk 

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
pre odborné vzdelávanie 

Ing. Jana Maštrlová 

02/63822206 
0905 630 957 

profesie@sosvranovska.sk 

 

HL. VYCHOVÁVATEĽKA 
Jaroslava Kecerová   

02 / 63812377   kl. 37    

veduci.vychovavatel
@sosvranovska.sk
    

 

 HOSPODÁRKA 

Bc. Lenka Vargová 

02/63812377 kl. 26 
0905 732 817 

      hospodar@sosvranovska.sk     

 

REFERENT
TECHNICKÉHO ODDELENIA 

Pavol Uličný 

02/63812377 kl. 24 

     technicke@sosvranovska.sk   

VYCHOVÁVATELIA V4
zborovňa 

 02/63812377 kl.38   
Mobil: 0907 724 798  

     zborovnaV4@sosvranovska.sk       

 VYCHOVÁVATELIA V2 

zborovňa 

02 / 63838487 kl. 27 
Mobil: 0910 513 089 

     zborovnaV2@sosvranovska.sk