Navigácia

História školy

Od roku 1957 po dnešok

V roku 1957 bolo zriadené pri n.p. Kovosmalt v Petržalke Učňovské stredisko. Učni podľa profesií absolvovali teoretickú prípravu v rôznych učňovských školách riadených KNV na území Bratislavy a odborný výcvik v dielňach učňovského strediska na Kopčianskej ulici v Petržalke. 

Stredné odborné učilište strojárske má dlhoročnú tradíciu. 1. 9. 1968 vzniklo Odborné učilište pri n.p. Strojárske a metalurgické závody, ktorý zriadil toto OU na pôde bývalej učňovskej školy. Teoretické vyučovanie sa uskutočňovalo vo vyčlenených priestoroch na treťom poschodí administratívno-sociálnej budovy podniku SMZ na Gogoľovej ulici 18 v Petržalke a odborný výcvik do roku 1970 v pôvodných dielňach Učňovského strediska na Kopčianskej ulici. V školskom roku 1968/69 navštevovalo OU spolu 253 žiakov, ktorí boli zaradení do deviatich tried. V 1. ročníku boli zaradené tri triedy, v druhom dve a v treťom štyri triedy. Prevažnú časť tvorili žiaci pre SMZ Bratislava, ostatní (asi 40%) boli žiaci pre rôzne podniky z Bratislavy a okolia. Vplyvom organizačných zmien v podniku bolo odborné učilište od 1.9.1975 premenované na Odborné učilište Závodov ťažkého strojárstva a zriaďovateľom sa stalo GR ZŤS Martin. V školskom roku 1975/76 (5.1.1976) sa Odborné učilište presťahovalo do novopostavených priestorov na Vranovskej ulici 4 a v týchto priestoroch sídli doteraz. OU v jednom ucelenom komplexe zabezpečuje teoretické vyučovanie a aj odborný výcvik. Od 1.9.1978 bolo OU zaradené do siete Stredných odborných učilíšť s názvom STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTE STROJÁRSKE, Vranovská 4. Zriaďovateľom bolo GR ZŤS Martin. Od 1.4.1991 bolo SOU delimitované pod Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a stalo sa samostatným právnym subjektom. SOU prešlo viacerými vývojovými etapami, ktoré boli zapríčinené zmenami osnov, štruktúry v príprave učňovského dorastu, ako i trhovým mechanizmom. Od 1.9.1976 začalo experimentálne overovať výuku učebného odboru Obrábač kovov. 1.9.1979 boli prijatí prví žiaci štvorročného štúdijného odboru Mechanik nastavovač (34 žiakov). V školskom roku 1976/77 sa začalo v SOU učiť prvých 22 vietnamských občanov. Spolu sa tu vyučilo 93 Vietnamcov. Vzhľadom na meniace sa podmienky a požiadavky boli v SOU vyučované nové študijné odbory. Od 1.9.1994 bola otvorená jedna trieda pre večerné štúdium popri zamestnaní - dvojročné nadstavbové štúdium s maturitou - v odbore Strojárstvo. 1.9.1995 sme otvorili jednu triedu trojročného učebného odboru Zlatník a klenotník a jednu triedu so zvlášť upravenými učebnými plánmi pre žiakov so splnenou povinnou školskou dochádzkou, ktorí končili v 6. až 8. ročníku ZŠ, v profesii Technické služby v autoservise. 

Od 1.9.2008 sme stredná odborná škola technická. 

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická
    Vranovská 4
  • 02/63 81 23 35
    02/63 81 23 77

Fotogaléria