• Členovia Rady školy

     • zoznam  členov  rady  školy

       pri  Strednej  odbornej  škole  technickej,  Vranovská  4,  851 02 Bratislava

      Meno

      funkcia

      Ing. Róbert Uzsák                                         - pedagóg

      predseda ŠR

      Mgr. Mitko Lambev                                       -  pedagóg

      podpredseda ŠR

      Mgr. Katarína Nemešová                             -  rodič

               člen

      Monika Zemešová                                       -  rodič

               člen

      Adriána Sobotová                                        -  rodič

               člen

      Jozef Zemeš                                                -  predseda  ŽŠR

               člen

      Mgr. Katarína Pecárová                              - nepedagogický pracovník

               člen

      Branislav Bánsky                                       -  zamestnávaťeľ

               člen

      Ing. Lýdia Ovečková                                   - BSK

               člen

      PaedDr. Igor Mariančík                               - BSK

               člen

      Peter Hochschorner                                    - BSK

               člen

KONTAKTY       Stredná odborná škola technická 

INTERNÁT 
pri SOŠ technickej 

 TAJOMNÍČKA ŠKOLY 
sekretariát riaditeľky 

Mgr. Katarína Pecárová 

02/63812335 
0907 805 860 

skola@sosvranovska.sk 

SPOJOVATEĽ 
 
vrátnica Vranovská 4 
02/63812377 

vrátnica Vranovská 2 
02/63838487 

RIADITEĽKA ŠKOLY 

 Mgr. Petra Pavelková  

02/63812377 kl.35 
02/63812335  

riaditel@sosvranovska.sk 

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
pre školský internát 

Mgr. Mária Marková 

02/63838487 , kl.31 

internat@sosvranovska.sk 

 

 

VEDÚCA EKONOMICKÉHO
A TECHN. ODDELENIA 

 Mgr. Rita Dostálová 

02/63812377 kl.27 

ekonom@sosvranovska.sk 

 

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
 pre teoretické vyučovanie 

Ing. Michaela Krajčiová 

02/63812377 kl. 22 
0911 192 498 

teoria@sosvranovska.sk 

 

ZÁSTUPKYŇA RIADITEĽA 
pre odborné vzdelávanie 

Ing. Jana Maštrlová 

02/63822206 
0905 630 957 

profesie@sosvranovska.sk 

 

HL. VYCHOVÁVATEĽKA 
Jaroslava Kecerová   

02 / 63812377   kl. 37    

veduci.vychovavatel
@sosvranovska.sk
    

 

 HOSPODÁRKA 

Bc. Lenka Vargová 

02/63812377 kl. 26 
0905 732 817 

      hospodar@sosvranovska.sk     

 

REFERENTKA
TECHNICKÉHO ODDELENIA 

Pavol Uličný 

02/63812377 kl. 24 

     technicke@sosvranovska.sk   

VYCHOVÁVATELIA V4
zborovňa 

 02/63812377 kl.38   
Mobil: 0907 724 798  

     zborovnaV4@sosvranovska.sk       

 VYCHOVÁVATELIA V2 

zborovňa 

02 / 63838487 kl. 27 
Mobil: 0910 513 089 

     zborovnaV2@sosvranovska.sk